A citation-based method for searching scientific literature

L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
Times Cited: 663Hanlin Wang, Qiang Zhao, Zhenjie Ni, Qingyuan Li, Hongtao Liu, Yunchang Yang, Lifeng Wang, Yang Ran, Yunlong Guo, Wenping Hu, Yunqi Liu. Adv Mater 2018
Times Cited: 50
List of shared articlesTimes cited

Weak Light-Stimulated Synaptic Hybrid Phototransistors Based on Islandlike Perovskite Films Prepared by Spin Coating.
Jiahui Liu, Zunxian Yang, Zhipeng Gong, Zihong Shen, Yuliang Ye, Baoyong Yang, Yinglin Qiu, Bingqing Ye, Lei Xu, Tailiang Guo,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2021
0

Retina-Inspired Organic Heterojunction-Based Optoelectronic Synapses for Artificial Visual Systems.
Junyao Zhang, Yang Lu, Shilei Dai, Ruizhi Wang, Dandan Hao, Shiqi Zhang, Lize Xiong, Jia Huang. Research (Wash D C) 2021
1

Bioinspired mechano-photonic artificial synapse based on graphene/MoS2 heterostructure.
Jinran Yu, Xixi Yang, Guoyun Gao, Yao Xiong, Yifei Wang, Jing Han, Youhui Chen, Huai Zhang, Qijun Sun, Zhong Lin Wang. Sci Adv 2021
0


Heterosynaptic Plasticity Emulated by Liquid Crystal-Carbon Nanotube Composites with Modulatory Interneurons.
Ik-Jyae Kim, Min-Kyu Kim, Youngjun Park, Jang-Sik Lee. ACS Appl Mater Interfaces 2020
2

Bioinspired Multifunctional Organic Transistors Based on Natural Chlorophyll/Organic Semiconductors.
Ben Yang, Yang Lu, Donghan Jiang, Zhenchao Li, Yan Zeng, Shen Zhang, Yi Ye, Zhen Liu, Qingqing Ou, Yan Wang,[...]. Adv Mater 2020
9