A citation-based method for searching scientific literature

L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
Times Cited: 663Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
Times Cited: 79
List of shared articlesTimes cited

Artificial Neuron and Synapse Devices Based on 2D Materials.
Geonyeop Lee, Ji-Hwan Baek, Fan Ren, Stephen J Pearton, Gwan-Hyoung Lee, Jihyun Kim. Small 2021
1

Memristive Artificial Synapses for Neuromorphic Computing.
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing'ao Li. Nanomicro Lett 2021
2

A nanoimprinted artificial engram device.
Xuesong Li, Pan Zeng, Feilong Wang, Dai Zhang, Yi Zhou, Rongqing Liang, Qiongrong Ou, Xiang Wu, Shuyu Zhang. Nanoscale Horiz 2021
0

Multi-gate memristive synapses realized with the lateral heterostructure of 2D WSe2 and WO3.
Hui-Kai He, Rui Yang, He-Ming Huang, Fan-Fan Yang, Ya-Zhou Wu, Jamal Shaibo, Xin Guo. Nanoscale 2020
9

Threshold-Tunable, Spike-Rate-Dependent Plasticity Originating from Interfacial Proton Gating for Pattern Learning and Memory.
Zheng Yu Ren, Li Qiang Zhu, Yan Bo Guo, Ting Yu Long, Fei Yu, Hui Xiao, Hong Liang Lu. ACS Appl Mater Interfaces 2020
3

Artificial Synapse Based on van der Waals Heterostructures with Tunable Synaptic Functions for Neuromorphic Computing.
Congli He, Jian Tang, Da-Shan Shang, Jianshi Tang, Yue Xi, Shuopei Wang, Na Li, Qingtian Zhang, Ji-Kai Lu, Zheng Wei,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2020
11

Stimuli-Enabled Artificial Synapses for Neuromorphic Perception: Progress and Perspectives.
Xuan Pan, Tengyu Jin, Jing Gao, Cheng Han, Yumeng Shi, Wei Chen. Small 2020
2


Two-Dimensional Near-Atom-Thickness Materials for Emerging Neuromorphic Devices and Applications.
Tae-Jun Ko, Hao Li, Sohrab Alex Mofid, Changhyeon Yoo, Emmanuel Okogbue, Sang Sub Han, Mashiyat Sumaiya Shawkat, Adithi Krishnaprasad, Molla Manjurul Islam, Durjoy Dev,[...]. iScience 2020
1