A citation-based method for searching scientific literature

Guy St C Slater, Ewan Birney. BMC Bioinformatics 2005
Times Cited: 1461Li Li, Christian J Stoeckert, David S Roos. Genome Res 2003
Times Cited: 3918
List of shared articlesTimes cited

The chromosome-scale genome assembly, annotation and evolution of Rhododendron henanense subsp. lingbaoense.
Xiao-Jun Zhou, Jian-Tao Li, Hai-Liang Wang, Jun-Wang Han, Kai Zhang, Shuai-Wei Dong, Yan-Zhao Zhang, Hui-Yuan Ya, Yan-Wei Cheng, Shan-Shan Sun. Mol Ecol Resour 2022
2

Genomic and transcriptomic analyses provide insights into valuable fatty acid biosynthesis and environmental adaptation of yellowhorn.
Qiang Liang, Jian Ning Liu, Hongcheng Fang, Yuhui Dong, Changxi Wang, Yan Bao, Wenrui Hou, Rui Zhou, Xinmei Ma, Shasha Gai,[...]. Front Plant Sci 2022
0

Population genomics of an icefish reveals mechanisms of glacier-driven adaptive radiation in Antarctic notothenioids.
Ying Lu, Wenhao Li, Yalin Li, Wanying Zhai, Xuming Zhou, Zhichao Wu, Shouwen Jiang, Taigang Liu, Huamin Wang, Ruiqin Hu,[...]. BMC Biol 2022
0

Chromosome-level genome assembly of the mirid predator Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Hemiptera: Miridae), an important natural enemy in the rice ecosystem.
Yueliang Bai, Zhenmin Shi, Wenwu Zhou, Guiyao Wang, Xiaoxiao Shi, Kang He, Fei Li, Zeng-Rong Zhu. Mol Ecol Resour 2022
1

The Melastoma dodecandrum genome and the evolution of Myrtales.
Yang Hao, Yu-Zhen Zhou, Bin Chen, Gui-Zhen Chen, Zhen-Ying Wen, Diyang Zhang, Wei-Hong Sun, Ding-Kun Liu, Jie Huang, Jin-Liao Chen,[...]. J Genet Genomics 2022
2

Chromosome-level genome assembly of the shuttles hoppfish, Periophthalmus modestus.
Youngik Yang, Ji Yong Yoo, Sang Ho Baek, Ha Yeun Song, Seonmi Jo, Seung-Hyun Jung, Jeong-Hyeon Choi. Gigascience 2022
1

Chromosome-Level Genome Assembly for Acer pseudosieboldianum and Highlights to Mechanisms for Leaf Color and Shape Change.
Xiang Li, Kewei Cai, Zhiming Han, Shikai Zhang, Anran Sun, Ying Xie, Rui Han, Ruixue Guo, Mulualem Tigabu, Ronald Sederoff,[...]. Front Plant Sci 2022
2