A citation-based method for searching scientific literature

Guy St C Slater, Ewan Birney. BMC Bioinformatics 2005
Times Cited: 1461T M Lowe, S R Eddy. Nucleic Acids Res 1997
Times Cited: 7586
List of shared articlesTimes cited

The chromosome-scale genome assembly, annotation and evolution of Rhododendron henanense subsp. lingbaoense.
Xiao-Jun Zhou, Jian-Tao Li, Hai-Liang Wang, Jun-Wang Han, Kai Zhang, Shuai-Wei Dong, Yan-Zhao Zhang, Hui-Yuan Ya, Yan-Wei Cheng, Shan-Shan Sun. Mol Ecol Resour 2022
2

Haplotype-Resolved Genome Analyses Reveal Genetically Distinct Nuclei within a Commercial Cultivar of Lentinula edodes.
Qi Gao, Dong Yan, Shuang Song, Yangyang Fan, Shouxian Wang, Yu Liu, Yu Huang, Chengbo Rong, Yuan Guo, Shuang Zhao,[...]. J Fungi (Basel) 2022
2

An improved Raphanus sativus cv. WK10039 genome localizes centromeres, uncovers variation of DNA methylation and resolves arrangement of the ancestral Brassica genome blocks in radish chromosomes.
Ara Cho, Hoyeol Jang, Seunghoon Baek, Moon-Jin Kim, Bomi Yim, Sunmi Huh, Song-Hwa Kwon, Hee-Ju Yu, Jeong-Hwan Mun. Theor Appl Genet 2022
0

Characterization of the genome and silk-gland transcriptomes of Darwin's bark spider (Caerostris darwini).
Paul L Babb, Matjaž Gregorič, Nicholas F Lahens, David N Nicholson, Cheryl Y Hayashi, Linden Higgins, Matjaž Kuntner, Ingi Agnarsson, Benjamin F Voight. PLoS One 2022
0

Twinkle twinkle brittle star: the draft genome of Ophioderma brevispinum (Echinodermata: Ophiuroidea) as a resource for regeneration research.
Vladimir Mashanov, Denis Jacob Machado, Robert Reid, Cory Brouwer, Janice Kofsky, Daniel A Janies. BMC Genomics 2022
1

Genomic analyses of rice bean landraces reveal adaptation and yield related loci to accelerate breeding.
Jiantao Guan, Jintao Zhang, Dan Gong, Zhengquan Zhang, Yang Yu, Gaoling Luo, Prakit Somta, Zheng Hu, Suhua Wang, Xingxing Yuan,[...]. Nat Commun 2022
0

Comparative genomics reveals insight into the evolutionary origin of massively scrambled genomes.
Yi Feng, Rafik Neme, Leslie Y Beh, Xiao Chen, Jasper Braun, Michael W Lu, Laura F Landweber. Elife 2022
0

A high-quality genome assembly of Jasminum sambac provides insight into floral trait formation and Oleaceae genome evolution.
Shixiao Xu, Yongle Ding, Juntao Sun, Zhiqiang Zhang, Zhaoyun Wu, Tiezhao Yang, Fei Shen, Gang Xue. Mol Ecol Resour 2022
7

The Melastoma dodecandrum genome and the evolution of Myrtales.
Yang Hao, Yu-Zhen Zhou, Bin Chen, Gui-Zhen Chen, Zhen-Ying Wen, Diyang Zhang, Wei-Hong Sun, Ding-Kun Liu, Jie Huang, Jin-Liao Chen,[...]. J Genet Genomics 2022
2

Chromosome-level genome assembly of the shuttles hoppfish, Periophthalmus modestus.
Youngik Yang, Ji Yong Yoo, Sang Ho Baek, Ha Yeun Song, Seonmi Jo, Seung-Hyun Jung, Jeong-Hyeon Choi. Gigascience 2022
1

Full Issue PDF.
. Mol Plant Microbe Interact 2022
0

Chromosome-Level Genome Assembly for Acer pseudosieboldianum and Highlights to Mechanisms for Leaf Color and Shape Change.
Xiang Li, Kewei Cai, Zhiming Han, Shikai Zhang, Anran Sun, Ying Xie, Rui Han, Ruixue Guo, Mulualem Tigabu, Ronald Sederoff,[...]. Front Plant Sci 2022
2

Species Persistence with Hybridization in Toad-Headed Lizards Driven by Divergent Selection and Low Recombination.
Wei Gao, Chuan-Xin Yu, Wei-Wei Zhou, Bao-Lin Zhang, E Anne Chambers, Hollis A Dahn, Jie-Qiong Jin, Robert W Murphy, Ya-Ping Zhang, Jing Che. Mol Biol Evol 2022
1