A citation-based method for searching scientific literature

Robert S Balaban, Shino Nemoto, Toren Finkel. Cell 2005
Times Cited: 2786Richard J Youle, Alexander M van der Bliek. Science 2012
Times Cited: 1793
List of shared articlesTimes cited

Hepatic Fis1 regulates mitochondrial integrated stress response and improves metabolic homeostasis.
Yae-Huei Liou, Jean Personnaz, David Jacobi, Nelson H Knudsen, Mayer M Chalom, Kyle A Starost, Israel C Nnah, Chih-Hao Lee. JCI Insight 2022
0

Mitochondrial dysfunction in diabetic tubulopathy.
Lan Yao, Xianhui Liang, Yingjin Qiao, Bohan Chen, Pei Wang, Zhangsuo Liu. Metabolism 2022
0

Drp1-Mediated Mitochondrial Metabolic Dysfunction Inhibits the Tumor Growth of Pituitary Adenomas.
Kexia Fan, Xiao Ding, Zhenle Zang, Yin Zhang, Xiaoshuang Tang, Xiangdong Pei, Qingbo Chen, Huachun Yin, Xin Zheng, Yong Chen,[...]. Oxid Med Cell Longev 2022
0

Mechano-energetic aspects of Barth syndrome.
Jan Dudek, Christoph Maack. J Inherit Metab Dis 2022
2

Poly (ADP-ribose) polymerase 1-mediated defective mitophagy contributes to painful diabetic neuropathy in the db/db model.
Pengfei Yuan, Fuhu Song, Pian Zhu, Keke Fan, Qinming Liao, Lijin Huang, Zhongjie Liu. J Neurochem 2022
0