A citation-based method for searching scientific literature
Enza Maria Valente, Patrick M Abou-Sleiman, Viviana Caputo, Miratul M K Muqit, Kirsten Harvey, Suzana Gispert, Zeeshan Ali, Domenico Del Turco, Anna Rita Bentivoglio, Daniel G Healy, Alberto Albanese, Robert Nussbaum, Rafael Gonz├ílez-Maldonado, Thomas Deller, Sergio Salvi, Pietro Cortelli, William P Gilks, David S Latchman, Robert J Harvey, Bruno Dallapiccola, Georg Auburger, Nicholas W Wood. Science 2004
Times Cited: 2202
List of shared articlesTimes cited

Regulation of neuronal bioenergetics as a therapeutic strategy in neurodegenerative diseases.
Isaac G Onyango, James P Bennett, Gorazd B Stokin. Neural Regen Res 2021
3

Mitophagy impairment in neurodegenerative diseases: Pathogenesis and therapeutic interventions.
Shalini Mani, Geeta Swargiary, Radhika Chadha. Mitochondrion 2021
3

Ghrelin protects against rotenone-induced cytotoxicity: Involvement of mitophagy and the AMPK/SIRT1/PGC1╬▒ pathway.
Huiqing Wang, Shanshan Dou, Junge Zhu, Ziqi Shao, Chunmei Wang, Xudong Xu, Baohua Cheng. Neuropeptides 2021
0

Quality control of the mitochondrion.
Matthew Yoke Wui Ng, Timothy Wai, Anne Simonsen. Dev Cell 2021
5

The Role of Mitophagy in Regulating Cell Death.
Sunao Li, Jiaxin Zhang, Chao Liu, Qianliang Wang, Jun Yan, Li Hui, Qiufang Jia, Haiyan Shan, Luyang Tao, Mingyang Zhang. Oxid Med Cell Longev 2021
2

Sensing, signaling and surviving mitochondrial stress.
Eva-Maria Eckl, Olga Ziegemann, Luisa Krumwiede, Evelyn Fessler, Lucas T Jae. Cell Mol Life Sci 2021
0

Molecular mechanisms and physiological functions of mitophagy.
Mashun Onishi, Koji Yamano, Miyuki Sato, Noriyuki Matsuda, Koji Okamoto. EMBO J 2021
23

A Balanced Act: The Effects of GH-GHR-IGF1 Axis on Mitochondrial Function.
Bowen Hu, Hongmei Li, Xiquan Zhang. Front Cell Dev Biol 2021
0

Common Principles and Specific Mechanisms of Mitophagy from Yeast to Humans.
Rajesh Kumar, Andreas S Reichert. Int J Mol Sci 2021
1

Mitophagy in carcinogenesis, drug resistance and anticancer therapeutics.
Yanjie Guan, Yifei Wang, Bo Li, Kai Shen, Quanfu Li, Yingyin Ni, Lei Huang. Cancer Cell Int 2021
1

Mitophagy and Its Contribution to Metabolic and Aging-Associated Disorders.
Lei Liu, Xudong Liao, Hao Wu, Yanjun Li, Yushan Zhu, Quan Chen. Antioxid Redox Signal 2020
7

Bcl-xL inhibits PINK1/Parkin-dependent mitophagy by preventing mitochondrial Parkin accumulation.
Si Yu, Mengyan Du, Ao Yin, Zihao Mai, Yong Wang, Mengxin Zhao, Xiaoping Wang, Tongsheng Chen. Int J Biochem Cell Biol 2020
7