A citation-based method for searching scientific literature

Céline Douarre, Dennis Gomez, Hamid Morjani, Jean-Marie Zahm, Marie-Françoise O'donohue, Lahcen Eddabra, Patrick Mailliet, Jean-François Riou, Chantal Trentesaux. Nucleic Acids Res 2005
Times Cited: 37K Shin-ya, K Wierzba, K Matsuo, T Ohtani, Y Yamada, K Furihata, Y Hayakawa, H Seto. J Am Chem Soc 2001
Times Cited: 351
List of shared articlesTimes cited

Macrocyclic hexaoxazoles as sequence- and mode-selective G-quadruplex binders.
Masayuki Tera, Hiromichi Ishizuka, Motoki Takagi, Masami Suganuma, Kazuo Shin-ya, Kazuo Nagasawa. Angew Chem Int Ed Engl 2008
70

G-quadruplex structure: a target for anticancer therapy and a probe for detection of potassium.
Bo Chen, Jiangli Liang, Xiaoping Tian, Xiaochuan Liu. Biochemistry (Mosc) 2008
13

G-quadruplex binding ligands: from naturally occurring to rationally designed molecules.
Tuong Vy Thi Le, Sujin Han, Junghyun Chae, Hyun-Ju Park. Curr Pharm Des 2012
63


A platinum-quinacridine hybrid as a G-quadruplex ligand.
Hélène Bertrand, Sophie Bombard, David Monchaud, Marie-Paule Teulade-Fichou. J Biol Inorg Chem 2007
63

G-Quadruplex DNA and RNA.
Danzhou Yang. Methods Mol Biol 2019
10

Recent Progress of Targeted G-Quadruplex-Preferred Ligands Toward Cancer Therapy.
Sefan Asamitsu, Shunsuke Obata, Zutao Yu, Toshikazu Bando, Hiroshi Sugiyama. Molecules 2019
106

A hitchhiker's guide to G-quadruplex ligands.
David Monchaud, Marie-Paule Teulade-Fichou. Org Biomol Chem 2008
528

The G-quadruplex ligand telomestatin impairs binding of topoisomerase IIIalpha to G-quadruplex-forming oligonucleotides and uncaps telomeres in ALT cells.
Nassima Temime-Smaali, Lionel Guittat, Assitan Sidibe, Kazuo Shin-ya, Chantal Trentesaux, Jean-François Riou. PLoS One 2009
51

Targeting G-quadruplex nucleic acids with heterocyclic alkaloids and their derivatives.
Yun-Xia Xiong, Zhi-Shu Huang, Jia-Heng Tan. Eur J Med Chem 2015
35

Structural insights into G-quadruplexes: towards new anticancer drugs.
Danzhou Yang, Keika Okamoto. Future Med Chem 2010
213

Ruthenium (II) polypyridyl complexes stabilize the bcl-2 promoter quadruplex and induce apoptosis of Hela tumor cells.
Chuan Wang, Qianqian Yu, Licong Yang, Yanyu Liu, Dongdong Sun, Yongchao Huang, Yanhui Zhou, Qianling Zhang, Jie Liu. Biometals 2013
18

Telomestatin-induced telomere uncapping is modulated by POT1 through G-overhang extension in HT1080 human tumor cells.
Dennis Gomez, Thomas Wenner, Bertrand Brassart, Céline Douarre, Marie-Françoise O'Donohue, Victoria El Khoury, Kazuo Shin-Ya, Hamid Morjani, Chantal Trentesaux, Jean-François Riou. J Biol Chem 2006
153

Targeting telomeres and telomerase.
Anne De Cian, Laurent Lacroix, Céline Douarre, Nassima Temime-Smaali, Chantal Trentesaux, Jean-François Riou, Jean-Louis Mergny. Biochimie 2008
422

G-quadruplexes: targets in anticancer drug design.
Tian-miao Ou, Yu-jing Lu, Jia-heng Tan, Zhi-shu Huang, Kwok-yin Wong, Lian-quan Gu. ChemMedChem 2008
330


Visualization of G-quadruplexes by using a BODIPY-labeled macrocyclic heptaoxazole.
Masayuki Tera, Keisuke Iida, Kazunori Ikebukuro, Hiroyuki Seimiya, Kazuo Shin-Ya, Kazuo Nagasawa. Org Biomol Chem 2010
39

A new steroid derivative stabilizes g-quadruplexes and induces telomere uncapping in human tumor cells.
Bertrand Brassart, Dennis Gomez, Anne De Cian, Rajaa Paterski, Alain Montagnac, Khuong-Huu Qui, Nassima Temime-Smaali, Chantal Trentesaux, Jean-Louis Mergny, Françoise Gueritte,[...]. Mol Pharmacol 2007
63