A citation-based method for searching scientific literature

Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
Times Cited: 2055Hong Xu, Jia Gao, Donglin Jiang. Nat Chem 2015
Times Cited: 499
List of shared articlesTimes cited

Covalent organic frameworks-based smart materials for mitigation of pharmaceutical pollutants from aqueous solution.
JianSong Gan, XiaoBing Li, Komal Rizwan, Muhammad Adeel, Muhammad Bilal, Tahir Rasheed, Hafiz M N Iqbal. Chemosphere 2022
10

Single-Crystalline Covalent Organic Frameworks as High-Performance Liquid Chromatographic Stationary Phases for Positional Isomer Separation.
Qiong Zheng, Jiajia Huang, Yanting He, Huan Huang, Yin Ji, Yongfan Zhang, Zian Lin. ACS Appl Mater Interfaces 2022
4

Highly Negative Poisson's Ratio in Thermally Conductive Covalent Organic Frameworks.
Ashutosh Giri, Austin M Evans, Muhammad Akif Rahman, Alan J H McGaughey, Patrick E Hopkins. ACS Nano 2022
2

Aggregated Structures of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Chengjun Kang, Zhaoqiang Zhang, Adam K Usadi, David C Calabro, Lisa Saunders Baugh, Kexin Yu, Yuxiang Wang, Dan Zhao. J Am Chem Soc 2022
3

Nonplanar Rhombus and Kagome 2D Covalent Organic Frameworks from Distorted Aromatics for Electrical Conduction.
Guolong Xing, Wenhao Zheng, Lei Gao, Ting Zhang, Xiaowei Wu, Shuai Fu, Xiaoyu Song, Ziqiang Zhao, Silvio Osella, Marta Martínez-Abadía,[...]. J Am Chem Soc 2022
9

Functionalization of Covalent Organic Frameworks with DNA via Covalent Modification and the Application to Exosomes Detection.
Jianyang Lu, Minghui Wang, Yiwei Han, Ying Deng, Yujing Zeng, Chao Li, Jie Yang, Genxi Li. Anal Chem 2022
10


Phototriggered Desorption of Hydrogen, Ethylene, and Carbon Monoxide from a Cu(I)-Modified Covalent Organic Framework.
Rachel E Mow, Lucy J T Metzroth, Michael J Dzara, Glory A Russell-Parks, Justin C Johnson, Derek R Vardon, Svitlana Pylypenko, Shubham Vyas, Thomas Gennett, Wade A Braunecker. J Phys Chem C Nanomater Interfaces 2022
0

Soft 2D Covalent Organic Framework with Compacted Honeycomb Topology.
Chenglong Liu, Zhenzhu Wang, Lei Zhang, Zeyuan Dong. J Am Chem Soc 2022
0


Functionalization of Covalent Organic Frameworks with Peptides by Polymer-Assisted Surface Modification and the Application for Protein Detection.
Jianyang Lu, Yiwei Han, Kaizhi Wang, Yichen Zhang, Jinlong Li, Yetao Xu, Lizhou Sun, Jie Yang, Genxi Li. Anal Chem 2022
0

Sulfonic acid-functionalized covalent organic frameworks as the coating for stir bar sorptive extraction of fluoroquinolones in milk samples.
Jiarui Wang, Juanjuan Feng, Min Sun, Yujing Lian, Minglin Wang, Luqin Qiao. Mikrochim Acta 2022
0