A citation-based method for searching scientific literature

Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
Times Cited: 2055Mingchao Wang, Marco Ballabio, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Bishnu P Biswal, Xiaocang Han, Silvia Paasch, Eike Brunner, Pan Liu, Mingwei Chen, Mischa Bonn, Thomas Heine, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Renhao Dong, Xinliang Feng. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 80
List of shared articlesTimes cited

Near-Equilibrium Growth of Chemically Stable Covalent Organic Framework/Graphene Oxide Hybrid Materials for the Hydrogen Evolution Reaction.
Yichao Bai, Youxing Liu, Minghui Liu, Xinyu Wang, Shengcong Shang, Wenqiang Gao, Changsheng Du, Yan Qiao, Jianyi Chen, Jichen Dong,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2022
2

Nonplanar Rhombus and Kagome 2D Covalent Organic Frameworks from Distorted Aromatics for Electrical Conduction.
Guolong Xing, Wenhao Zheng, Lei Gao, Ting Zhang, Xiaowei Wu, Shuai Fu, Xiaoyu Song, Ziqiang Zhao, Silvio Osella, Marta Martínez-Abadía,[...]. J Am Chem Soc 2022
9

Reconstructed covalent organic frameworks.
Weiwei Zhang, Linjiang Chen, Sheng Dai, Chengxi Zhao, Cheng Ma, Lei Wei, Minghui Zhu, Samantha Y Chong, Haofan Yang, Lunjie Liu,[...]. Nature 2022
20


Construction of Ultrastable Nonsubstituted Quinoline-Bridged Covalent Organic Frameworks via Rhodium-Catalyzed Dehydrogenative Annulation.
Xiaodong Zhao, Huaji Pang, Dekang Huang, Gang Liu, Jianxiang Hu, Yonggang Xiang. Angew Chem Int Ed Engl 2022
0