A citation-based method for searching scientific literature
Yuji Shiba, Toshihito Gomibuchi, Tatsuichiro Seto, Yuko Wada, Hajime Ichimura, Yuki Tanaka, Tatsuki Ogasawara, Kenji Okada, Naoko Shiba, Kengo Sakamoto, Daisuke Ido, Takashi Shiina, Masamichi Ohkura, Junichi Nakai, Narumi Uno, Yasuhiro Kazuki, Mitsuo Oshimura, Itsunari Minami, Uichi Ikeda. Nature 2016
Times Cited: 386
List of shared articlesTimes cited

Generation of Monkey Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cartilage Lacking Major Histocompatibility Complex Class I Molecules on the Cell Surface.
Yuki Okutani, Kengo Abe, Akihiro Yamashita, Miho Morioka, Shuichi Matsuda, Noriyuki Tsumaki. Tissue Eng Part A 2022
0

From genome editing to blastocyst complementation: A new horizon in heart transplantation?
Igor E Konstantinov, Gregory King, Enzo R Porrello. JTCVS Tech 2022
0

Production of functional cardiomyocytes and cardiac tissue from human induced pluripotent stem cells for regenerative therapy.
Hidenori Tani, Shugo Tohyama, Yoshikazu Kishino, Hideaki Kanazawa, Keiichi Fukuda. J Mol Cell Cardiol 2022
1