A citation-based method for searching scientific literature

Hua Wang, Zijian Feng, Yuelong Shu, Hongjie Yu, Lei Zhou, Rongqiang Zu, Yang Huai, Jie Dong, Changjun Bao, Leying Wen, Hong Wang, Peng Yang, Wei Zhao, Libo Dong, Minghao Zhou, Qiaohong Liao, Haitao Yang, Min Wang, Xiaojun Lu, Zhiyang Shi, Wei Wang, Ling Gu, Fengcai Zhu, Qun Li, Weidong Yin, Weizhong Yang, Dexin Li, Timothy M Uyeki, Yu Wang. Lancet 2008
Times Cited: 198Yuwei Gao, Ying Zhang, Kyoko Shinya, Guohua Deng, Yongping Jiang, Zejun Li, Yuntao Guan, Guobin Tian, Yanbing Li, Jianzhong Shi, Liling Liu, Xianying Zeng, Zhigao Bu, Xianzhu Xia, Yoshihiro Kawaoka, Hualan Chen. PLoS Pathog 2009
Times Cited: 257
List of shared articlesTimes cited

Phenotypic Effects of Substitutions within the Receptor Binding Site of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Virus Observed during Human Infection.
Dirk Eggink, Monique Spronken, Roosmarijn van der Woude, Jocynthe Buzink, Frederik Broszeit, Ryan McBride, Hana A Pawestri, Vivi Setiawaty, James C Paulson, Geert-Jan Boons,[...]. J Virol 2020
2

Diversity of A(H5N1) clade 2.3.2.1c avian influenza viruses with evidence of reassortment in Cambodia, 2014-2016.
Annika Suttie, Songha Tok, Sokhoun Yann, Ponnarath Keo, Srey Viseth Horm, Merryn Roe, Matthew Kaye, San Sorn, Davun Holl, Sothyra Tum,[...]. PLoS One 2019
4

Genetic characterization of the first detected human case of avian influenza A (H5N6) in Anhui Province, East China.
Jun He, Bo-Yu Liu, Lei Gong, Zhen Chen, Xiao-Long Chen, Sai Hou, Jun-Ling Yu, Jia-Bin Wu, Zhi-Cai Xia, Adams Latif,[...]. Sci Rep 2018
5

Isolation and full genome characterization of avian influenza subtype H9N2 from poultry respiratory disease outbreak in Egypt.
Awad A Shehata, Rokshana Parvin, Hesham Sultan, Mohamed Y Halami, Shaimaa Talaat, Alaa Abd Elrazek, Mahmoud Ibrahim, Kristin Heenemann, Thomas Vahlenkamp. Virus Genes 2015
5

Avian influenza virus transmission to mammals.
S Herfst, M Imai, Y Kawaoka, R A M Fouchier. Curr Top Microbiol Immunol 2014
42

D701N mutation in the PB2 protein contributes to the pathogenicity of H5N1 avian influenza viruses but not transmissibility in guinea pigs.
Peirong Jiao, Liangmeng Wei, Yafen Song, Jin Cui, Hui Song, Lan Cao, Runyu Yuan, Kaijian Luo, Ming Liao. Front Microbiol 2014
6

Host adaptation and transmission of influenza A viruses in mammals.
Eefje Ja Schrauwen, Ron Am Fouchier. Emerg Microbes Infect 2014
101


An airborne transmissible avian influenza H5 hemagglutinin seen at the atomic level.
Wei Zhang, Yi Shi, Xishan Lu, Yuelong Shu, Jianxun Qi, George F Gao. Science 2013
83