A citation-based method for searching scientific literature

Thomas Naselaris, Ryan J Prenger, Kendrick N Kay, Michael Oliver, Jack L Gallant. Neuron 2009
Times Cited: 243Yusuke Fujiwara, Yoichi Miyawaki, Yukiyasu Kamitani. Neural Comput 2013
Times Cited: 14
List of shared articlesTimes cited

Structured Neural Decoding With Multitask Transfer Learning of Deep Neural Network Representations.
Changde Du, Changying Du, Lijie Huang, Haibao Wang, Huiguang He. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2022
1

Robust Transcoding Sensory Information With Neural Spikes.
Qi Xu, Jiangrong Shen, Xuming Ran, Huajin Tang, Gang Pan, Jian K Liu. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2022
1

fMRI Brain Decoding and Its Applications in Brain-Computer Interface: A Survey.
Bing Du, Xiaomu Cheng, Yiping Duan, Huansheng Ning. Brain Sci 2022
1

Decoding Pixel-Level Image Features From Two-Photon Calcium Signals of Macaque Visual Cortex.
Yijun Zhang, Tong Bu, Jiyuan Zhang, Shiming Tang, Zhaofei Yu, Jian K Liu, Tiejun Huang. Neural Comput 2022
1

Natural Image Reconstruction From fMRI Using Deep Learning: A Survey.
Zarina Rakhimberdina, Quentin Jodelet, Xin Liu, Tsuyoshi Murata. Front Neurosci 2021
0

Reconstruction of natural visual scenes from neural spikes with deep neural networks.
Yichen Zhang, Shanshan Jia, Yajing Zheng, Zhaofei Yu, Yonghong Tian, Siwei Ma, Tiejun Huang, Jian K Liu. Neural Netw 2020
9

Reconstructing Perceived Images From Human Brain Activities With Bayesian Deep Multiview Learning.
Changde Du, Changying Du, Lijie Huang, Huiguang He. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2019
15

Extracting multidimensional stimulus-response correlations using hybrid encoding-decoding of neural activity.
Jacek P Dmochowski, Jason J Ki, Paul DeGuzman, Paul Sajda, Lucas C Parra. Neuroimage 2018
24