A citation-based method for searching scientific literature

Fredy Siegrist, Martin Ebeling, Ulrich Certa. J Interferon Cytokine Res 2011
Times Cited: 114Amanda A Anafu, Christopher H Bowen, Christopher R Chin, Abraham L Brass, Geoffrey H Holm. J Biol Chem 2013
Times Cited: 81
List of shared articlesTimes cited

Interferon Control of Human Coronavirus Infection and Viral Evasion: Mechanistic Insights and Implications for Antiviral Drug and Vaccine Development.
Xuesen Zhao, Danying Chen, Xinglin Li, Lauren Griffith, Jinhong Chang, Ping An, Ju-Tao Guo. J Mol Biol 2022
1

Topology, Antiviral Functional Residues and Mechanism of IFITM1.
Fang Sun, Zhiqiang Xia, Yuewen Han, Minjun Gao, Luyao Wang, Yingliang Wu, Jean-Marc Sabatier, Lixia Miao, Zhijian Cao. Viruses 2020
3

Current Progress on Host Antiviral Factor IFITMs.
Linzhu Ren, Shouwen Du, Wang Xu, Tiyuan Li, Shipin Wu, Ningyi Jin, Chang Li. Front Immunol 2020
5

IFITM Genes, Variants, and Their Roles in the Control and Pathogenesis of Viral Infections.
Xuesen Zhao, Jiarui Li, Cheryl A Winkler, Ping An, Ju-Tao Guo. Front Microbiol 2019
69

Functional Involvement of Interferon-Inducible Transmembrane Proteins in Antiviral Immunity.
Yuan Liao, Mohsan Ullah Goraya, Xu Yuan, Baoge Zhang, Shih-Hsin Chiu, Ji-Long Chen. Front Microbiol 2019
37

Interplay between Intrinsic and Innate Immunity during HIV Infection.
Louis Bergantz, Frédéric Subra, Eric Deprez, Olivier Delelis, Clémence Richetta. Cells 2019
15

Characterization and anti-inflammation role of swine IFITM3 gene.
He-Ping Li, Pei-Ge Chen, Fu-Tao Liu, He-Shui Zhu, Xian-Qin Jiao, Kai Zhong, Yu-Jie Guo, Guang-Ming Zha, Li-Qiang Han, Wei-Fei Lu,[...]. Oncotarget 2017
3


The Interferon-Stimulated Gene IFITM3 Restricts Infection and Pathogenesis of Arthritogenic and Encephalitic Alphaviruses.
Subhajit Poddar, Jennifer L Hyde, Matthew J Gorman, Michael Farzan, Michael S Diamond. J Virol 2016
51

Primate lentiviruses are differentially inhibited by interferon-induced transmembrane proteins.
Jin Qian, Yann Le Duff, Yimeng Wang, Qinghua Pan, Shilei Ding, Yi-Min Zheng, Shan-Lu Liu, Chen Liang. Virology 2015
31

A sorting signal suppresses IFITM1 restriction of viral entry.
Kun Li, Rui Jia, Minghua Li, Yi-Min Zheng, Chunhui Miao, Yunfang Yao, Hong-Long Ji, Yunqi Geng, Wentao Qiao, Lorraine M Albritton,[...]. J Biol Chem 2015
30

Bat and pig IFN-induced transmembrane protein 3 restrict cell entry by influenza virus and lyssaviruses.
Camilla T O Benfield, Sarah E Smith, Edward Wright, Rachael S Wash, Francesca Ferrara, Nigel J Temperton, Paul Kellam. J Gen Virol 2015
14

The C-terminal sequence of IFITM1 regulates its anti-HIV-1 activity.
Rui Jia, Shilei Ding, Qinghua Pan, Shan-Lu Liu, Wentao Qiao, Chen Liang. PLoS One 2015
23

Identification of an endocytic signal essential for the antiviral action of IFITM3.
Rui Jia, Fengwen Xu, Jin Qian, Yunfang Yao, Chunhui Miao, Yi-Min Zheng, Shan-Lu Liu, Fei Guo, Yunqi Geng, Wentao Qiao,[...]. Cell Microbiol 2014
89

HIV-1 mutates to evade IFITM1 restriction.
Shilei Ding, Qinghua Pan, Shan-Lu Liu, Chen Liang. Virology 2014
32

Swine interferon-induced transmembrane protein, sIFITM3, inhibits foot-and-mouth disease virus infection in vitro and in vivo.
Jinfang Xu, Ping Qian, Qunfeng Wu, Shasha Liu, Wenchun Fan, Keshan Zhang, Rong Wang, Huawei Zhang, Huanchun Chen, Xiangmin Li. Antiviral Res 2014
21

Regulation of the trafficking and antiviral activity of IFITM3 by post-translational modifications.
Nicholas M Chesarino, Temet M McMichael, Jacob S Yount. Future Microbiol 2014
46

IFITMs restrict the replication of multiple pathogenic viruses.
Jill M Perreira, Christopher R Chin, Eric M Feeley, Abraham L Brass. J Mol Biol 2013
154