A citation-based method for searching scientific literature

Lisa S Shock, Prashant V Thakkar, Erica J Peterson, Richard G Moran, Shirley M Taylor. Proc Natl Acad Sci U S A 2011
Times Cited: 319Andrea Stoccoro, Gabriele Siciliano, Lucia Migliore, Fabio Coppedè. J Alzheimers Dis 2017
Times Cited: 35
List of shared articlesTimes cited

Epigenetics of Alzheimer's Disease.
Matea Nikolac Perkovic, Alja Videtic Paska, Marcela Konjevod, Katarina Kouter, Dubravka Svob Strac, Gordana Nedic Erjavec, Nela Pivac. Biomolecules 2021
4

Hypermethylation of Mitochondrial Cytochrome b and Cytochrome c Oxidase II Genes with Decreased Mitochondrial DNA Copy Numbers in the APP/PS1 Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease.
Yingying Xu, Ling Cheng, Jing Sun, Fan Li, Xiangtian Liu, Yan Wei, Min Han, Zhengyu Zhu, Jianzhong Bi, Chao Lai,[...]. Neurochem Res 2021
1

Mitochondrial DNA Methylation and Human Diseases.
Andrea Stoccoro, Fabio Coppedè. Int J Mol Sci 2021
3

Role of Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: From an Epigenetic Perspective.
Sutong Xu, Xi Zhang, Chenming Liu, Qiulu Liu, Huazhen Chai, Yuping Luo, Siguang Li. Front Cell Dev Biol 2021
0

Mitoepigenetics and Its Emerging Roles in Cancer.
Zhen Dong, Longjun Pu, Hongjuan Cui. Front Cell Dev Biol 2020
9

Polymorphisms of genes required for methionine synthesis and DNA methylation influence mitochondrial DNA methylation.
Andrea Stoccoro, Pierpaola Tannorella, Lucia Migliore, Fabio Coppedè. Epigenomics 2020
3

Mitochondrial DNA and Neurodegeneration: Any Role for Dietary Antioxidants?
Laura Bordoni, Rosita Gabbianelli. Antioxidants (Basel) 2020
9

Reduced mitochondrial D-loop methylation levels in sporadic amyotrophic lateral sclerosis.
Andrea Stoccoro, Adam R Smith, Lorena Mosca, Alessandro Marocchi, Francesca Gerardi, Christian Lunetta, Cristina Cereda, Stella Gagliardi, Katie Lunnon, Lucia Migliore,[...]. Clin Epigenetics 2020
6

Modeling mtDNA hypermethylation vicious circle mediating Aβ-induced endothelial damage memory in HCMEC/D3 cell.
HaoChen Liu, Hong Zhang, Yixuan Zhang, Sheng Xu, Huimin Zhao, Hua He, XiaoQuan Liu. Aging (Albany NY) 2020
3


Mitoepigenetics and Neurodegenerative Diseases.
Fabio Coppedè, Andrea Stoccoro. Front Endocrinol (Lausanne) 2019
22

Absence of mitochondrial DNA methylation in mouse oocyte maturation, aging and early embryo development.
Li-Hua Fan, Zhen-Bo Wang, Qian-Nan Li, Tie-Gang Meng, Ming-Zhe Dong, Yi Hou, Ying-Chun Ouyang, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun. Biochem Biophys Res Commun 2019
7