A citation-based method for searching scientific literature
Ronit Freeman, Etery Sharon, Carsten Teller, Anja Henning, Yehuda Tzfati, Itamar Willner. Chembiochem 2010
Times Cited: 57
List of shared articlesTimes cited

A novel electrochemical biosensor for sensitive detection of telomerase activity based on structure-switching DNA.
Zi Yi, Hai-Bo Wang, Ke Chen, Qing Gao, Hao Tang, Ru-Qin Yu, Xia Chu. Biosens Bioelectron 2014
34


Advances in optical assays for detecting telomerase activity.
Bing Yang, Lu Shi, Jing Lei, Baoxin Li, Yan Jin. Luminescence 2019
5

Assays for human telomerase activity: progress and prospects.
Xiaoming Zhou, Da Xing. Chem Soc Rev 2012
72

Surface-immobilized DNAzyme-type biocatalysis.
Loic Stefan, Thomas Lavergne, Nicolas Spinelli, Eric Defrancq, David Monchaud. Nanoscale 2014
7


Label-free highly sensitive detection of telomerase activity in cancer cell by chemiluminescence imaging.
Changbei Ma, Kun Xia, Hanchun Chen, Weimin Zeng, Rui Han, Jianhua Tang. Mol Cell Probes 2012
9


A triple-amplification strategy for sensitive detection of telomerase at the single-cell level.
Chen-Chen Li, Yan Zhang, Wen-Jing Liu, Chun-Yang Zhang. Chem Commun (Camb) 2018
9
A multi-recycling amplification-based sensor for label-free and highly sensitive detection of telomerase from cancer cells.
Xiaoxia Liu, Xia Li, Jin Li, Bingying Jiang, Ruo Yuan, Yun Xiang. Anal Chim Acta 2019
0