A citation-based method for searching scientific literature
Xiaoming Zhou, Da Xing. Chem Soc Rev 2012
Times Cited: 72
List of shared articlesTimes cited

Analysis of telomerase activity based on a spired DNA tetrahedron TS primer.
Yan Li, Yanli Wen, Lele Wang, Wen Liang, Li Xu, Shuzhen Ren, Ziying Zou, Xiaolei Zuo, Chunhai Fan, Qing Huang,[...]. Biosens Bioelectron 2015
30


Label-Free Detection of Telomerase Activity in Urine Using Telomerase-Responsive Porous Anodic Alumina Nanochannels.
Xu Liu, Min Wei, Yuanjian Liu, Bingjing Lv, Wei Wei, Yuanjian Zhang, Songqin Liu. Anal Chem 2016
29

Facile synthesis of fluorescent tungsten oxide quantum dots for telomerase detection based on the inner filter effect.
Li Zhang, Jia-Qing Chen, Ming-Fang Hong, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Analyst 2020
1Development of quantum-dot-encapsulated liposome-based optical nanobiosensor for detection of telomerase activity without target amplification.
Ali Zavari-Nematabad, Mohammadreza Alizadeh-Ghodsi, Hamed Hamishehkar, Esmaeel Alipour, Younes Pilehvar-Soltanahmadi, Nosratollah Zarghami. Anal Bioanal Chem 2017
21


A robust probe for lighting up intracellular telomerase via primer extension to open a nicked molecular beacon.
Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. J Am Chem Soc 2014
118