A citation-based method for searching scientific literature




Li-juan Wang, Yan Zhang, Chun-yang Zhang. Anal Chem 2013
Times Cited: 74




List of shared articles



Times cited


New insight into G-quadruplexes; diagnosis application in cancer.
Kosar Shahsavar, Morteza Hosseini, Ehsan Shokri, Guobao Xu. Anal Biochem 2021
1


Label-Free Detection of Telomerase Activity in Urine Using Telomerase-Responsive Porous Anodic Alumina Nanochannels.
Xu Liu, Min Wei, Yuanjian Liu, Bingjing Lv, Wei Wei, Yuanjian Zhang, Songqin Liu. Anal Chem 2016
29


Advances in optical assays for detecting telomerase activity.
Bing Yang, Lu Shi, Jing Lei, Baoxin Li, Yan Jin. Luminescence 2019
5


A robust probe for lighting up intracellular telomerase via primer extension to open a nicked molecular beacon.
Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. J Am Chem Soc 2014
118

A triple-amplification strategy for sensitive detection of telomerase at the single-cell level.
Chen-Chen Li, Yan Zhang, Wen-Jing Liu, Chun-Yang Zhang. Chem Commun (Camb) 2018
9

Visual and sensitive detection of telomerase activity via hydrogen peroxide test strip.
Yan Wang, Lu Shi, Jinrui Zhu, Baoxin Li, Yan Jin. Biosens Bioelectron 2020
5


A sensitive, label-free electrochemical detection of telomerase activity without modification or immobilization.
Xu Liu, Min Wei, Ensheng Xu, Haitang Yang, Wei Wei, Yuanjian Zhang, Songqin Liu. Biosens Bioelectron 2017
17