A citation-based method for searching scientific literature

Johnny Tang, Timothy S Kern. Prog Retin Eye Res 2011
Times Cited: 623Ning Cheung, Paul Mitchell, Tien Yin Wong. Lancet 2010
Times Cited: 1356
List of shared articlesTimes cited

Erythropoietin protects the inner blood-retinal barrier by inhibiting microglia phagocytosis via Src/Akt/cofilin signalling in experimental diabetic retinopathy.
Hai Xie, Chaoyang Zhang, Dandan Liu, Qian Yang, Lei Tang, Tianqin Wang, Haibin Tian, Lixia Lu, Jing-Ying Xu, Furong Gao,[...]. Diabetologia 2021
4

Diabetic vascular hyperpermeability: optical coherence tomography angiography and functional loss assessments of relationships among retinal vasculature changes.
Mitsuru Arima, Shintaro Nakao, Yoshihiro Kaizu, Iori Wada, Muneo Yamaguchi, Kohta Fujiwara, Masato Akiyama, Alan W Stitt, Koh-Hei Sonoda. Sci Rep 2021
0

The Role of Lipoxidation in the Pathogenesis of Diabetic Retinopathy.
Josy Augustine, Evan P Troendle, Peter Barabas, Corey A McAleese, Thomas Friedel, Alan W Stitt, Tim M Curtis. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
4


Future Perspectives of Therapeutic, Diagnostic and Prognostic Aptamers in Eye Pathological Angiogenesis.
Emilio Iturriaga-Goyon, Beatriz Buentello-Volante, Fátima Sofía Magaña-Guerrero, Yonathan Garfias. Cells 2021
0

The P2X7 Receptor: A Promising Pharmacological Target in Diabetic Retinopathy.
Matteo Tassetto, Anna Scialdone, Anna Solini, Francesco Di Virgilio. Int J Mol Sci 2021
0


Role of interferons in diabetic retinopathy.
Bing-Yan Li, Wei Tan, Jing-Ling Zou, Yan He, Shigeo Yoshida, Bing Jiang, Ye-Di Zhou. World J Diabetes 2021
0Exosomes: Biomarkers and Therapeutic Targets of Diabetic Vascular Complications.
Anqi Chen, Hailing Wang, Ying Su, Chunlin Zhang, Yanmei Qiu, Yifan Zhou, Yan Wan, Bo Hu, Yanan Li. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
0

Imipramine Accelerates Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Renal Impairment, Diabetic Retinopathy, Insulin Resistance, and Urinary Chromium Loss in Obese Mice.
Geng-Ruei Chang, Po-Hsun Hou, Chao-Min Wang, Jen-Wei Lin, Wei-Li Lin, Tzu-Chun Lin, Huei-Jyuan Liao, Chee-Hong Chan, Yu-Chen Wang. Vet Sci 2021
0

Immune Cell Landscape of Patients With Diabetic Macular Edema by Single-Cell RNA Analysis.
Pengjuan Ma, Ping Zhang, Shuxia Chen, Wen Shi, Jinguo Ye, Shida Chen, Rong Ju, Bingqian Liu, Yingfeng Zheng, Yizhi Liu. Front Pharmacol 2021
0

Insights into stem cell therapy for diabetic retinopathy: a bibliometric and visual analysis.
Xiang-Jun Li, Chun-Yan Li, Dan Bai, Ying Leng. Neural Regen Res 2021
1

Targeting epigenetic modifications as a potential therapeutic option for diabetic retinopathy.
Nidhi Kumari, Aditi Karmakar, Senthil Kumar Ganesan. J Cell Physiol 2020
5

Pericytes, inflammation, and diabetic retinopathy.
Benjamin G Spencer, Jose J Estevez, Ebony Liu, Jamie E Craig, John W Finnie. Inflammopharmacology 2020
16

Ganglion Cell - Inner Plexiform Layer Damage in Diabetic Patients: 3-Year Prospective, Longitudinal, Observational Study.
Hyung Bin Lim, Yong Il Shin, Min Woo Lee, Hyungmoon Koo, Woo Hyuk Lee, Jung Yeul Kim. Sci Rep 2020
6

NOD-like Receptors in the Eye: Uncovering Its Role in Diabetic Retinopathy.
Rayne R Lim, Margaret E Wieser, Rama R Ganga, Veluchamy A Barathi, Rajamani Lakshminarayanan, Rajiv R Mohan, Dean P Hainsworth, Shyam S Chaurasia. Int J Mol Sci 2020
11

Is the Arginase Pathway a Novel Therapeutic Avenue for Diabetic Retinopathy?
Esraa Shosha, Abdelrahman Y Fouda, S Priya Narayanan, R William Caldwell, Ruth B Caldwell. J Clin Med 2020
4


Association between retinol binding protein 4 and diabetic retinopathy among type 2 diabetic patients: a meta-analysis.
Wentao Han, Huagen Wei, Weizheng Kong, Jing Wang, Luqian Yang, Huiqun Wu. Acta Diabetol 2020
0