A citation-based method for searching scientific literature

Johnny Tang, Timothy S Kern. Prog Retin Eye Res 2011
Times Cited: 668Joseph D Boss, Pawan Kumar Singh, Hemang K Pandya, Joaquin Tosi, Chaesik Kim, Asheesh Tewari, Mark S Juzych, Gary W Abrams, Ashok Kumar. Invest Ophthalmol Vis Sci 2017
Times Cited: 82
List of shared articlesTimes cited


Regulation of inflammation by VEGF/BDNF signaling in mouse retinal Müller glial cells exposed to high glucose.
Minqi Zhu, Na Li, Yanuo Wang, Shuang Gao, Jing Wang, Xi Shen. Cell Tissue Res 2022
0

Inhibition of vascular endothelial growth factor alleviates neovascular retinopathy with regulated neurotrophic/proinflammatory cytokines through the modulation of DBI-TSPO signaling.
Shuang Gao, Na Li, Yanuo Wang, Zhongjing Lin, Yanji Zhu, Jianmin Xu, Qiong Zhang, Caihong Zhu, Yingming Zhou, Jia Zhou,[...]. FASEB J 2022
0Immune Cell Landscape of Patients With Diabetic Macular Edema by Single-Cell RNA Analysis.
Pengjuan Ma, Ping Zhang, Shuxia Chen, Wen Shi, Jinguo Ye, Shida Chen, Rong Ju, Bingqian Liu, Yingfeng Zheng, Yizhi Liu. Front Pharmacol 2021
1