A citation-based method for searching scientific literature

Hutton M Kearney, Erik C Thorland, Kerry K Brown, Fabiola Quintero-Rivera, Sarah T South. Genet Med 2011
Times Cited: 504Desheng Liang, Ying Peng, Weigang Lv, Linbei Deng, Yanghui Zhang, Haoxian Li, Pu Yang, Jianguang Zhang, Zhuo Song, Genming Xu, David S Cram, Lingqian Wu. J Mol Diagn 2014
Times Cited: 60
List of shared articlesTimes cited

A Chinese multicenter retrospective study of isolated increased nuchal translucency associated chromosome anomaly and prenatal diagnostic suggestions.
Hua Jin, Juan Wang, Guoying Zhang, Hongyan Jiao, Jiansheng Zhu, Zhimin Li, Chen Chen, XuanPing Zhang, Huan Huang, JiaYin Wang. Sci Rep 2021
0


Contribution of single-gene defects to congenital cardiac left-sided lesions in the prenatal setting.
H Sun, T Yi, X Hao, H Yan, J Wang, Q Li, X Gu, X Zhou, S Wang, X Wang,[...]. Ultrasound Obstet Gynecol 2020
11