A citation-based method for searching scientific literature

Concetta Irace, Raffaella Fiorentino, Claudio Carallo, Faustina Scavelli, Agostino Gnasso. Diabetes Technol Ther 2011
Times Cited: 21John B Buse, Richard M Bergenstal, Leonard C Glass, Cory R Heilmann, Michelle S Lewis, Anita Y M Kwan, Byron J Hoogwerf, Julio Rosenstock. Ann Intern Med 2011
Times Cited: 389
List of shared articlesTimes cited


Comparison of Glycemic Variability in Chinese T2DM Patients Treated with Exenatide or Insulin Glargine: A Randomized Controlled Trial.
Ting-Ting Yin, Yan Bi, Ping Li, Shan-Mei Shen, Xiao-Lu Xiong, Li-Jun Gao, Can Jiang, Yan Wang, Wen-Huan Feng, Da-Long Zhu. Diabetes Ther 2018
10

Exenatide Add-on to Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy Reduces Bolus Insulin Doses in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized, Controlled, Open-Label Trial.
Feng-Fei Li, Lanlan Jiang, Liyuan Fu, Hong-Hong Zhu, Peihua Zhou, Danfeng Zhang, Xiao-Fei Su, Jin-Dan Wu, Lei Ye, Jian-Hua Ma. Diabetes Ther 2017
12