A citation-based method for searching scientific literature

Qin Liu, Hao-Jui Weng, Kush N Patel, Zongxiang Tang, Haihua Bai, Martin Steinhoff, Xinzhong Dong. Sci Signal 2011
Times Cited: 159Carlos Solorzano, David Villafuerte, Karuna Meda, Ferda Cevikbas, Joao Bráz, Reza Sharif-Naeini, Dina Juarez-Salinas, Ida J Llewellyn-Smith, Zhonghui Guan, Allan I Basbaum. J Neurosci 2015
Times Cited: 70
List of shared articlesTimes cited

How Do Neurons Signal Itch?
Martin Schmelz. Front Med (Lausanne) 2021
5

Physiology and Pathophysiology of Itch.
Ferda Cevikbas, Ethan A Lerner. Physiol Rev 2020
48

Neural Mechanisms of Itch.
Mark Lay, Xinzhong Dong. Annu Rev Neurosci 2020
26

GRP receptor and AMPA receptor cooperatively regulate itch-responsive neurons in the spinal dorsal horn.
Norikazu Kiguchi, Daisuke Uta, Huiping Ding, Hitoshi Uchida, Fumihiro Saika, Shinsuke Matsuzaki, Yohji Fukazawa, Manabu Abe, Kenji Sakimura, Mei-Chuan Ko,[...]. Neuropharmacology 2020
17

Exploration of sensory and spinal neurons expressing gastrin-releasing peptide in itch and pain related behaviors.
Devin M Barry, Xue-Ting Liu, Benlong Liu, Xian-Yu Liu, Fang Gao, Xiansi Zeng, Juan Liu, Qianyi Yang, Steven Wilhelm, Jun Yin,[...]. Nat Commun 2020
27

Neuropathic itch.
Martin Steinhoff, Anne Louise Oaklander, Imre Lőrinc Szabó, Sonja Ständer, Martin Schmelz. Pain 2019
18

Itch Processing in the Skin.
Martin Schmelz. Front Med (Lausanne) 2019
15


Peripheral and Central Mechanisms of Itch.
Xintong Dong, Xinzhong Dong. Neuron 2018
142

Leaky Gate Model: Intensity-Dependent Coding of Pain and Itch in the Spinal Cord.
Shuohao Sun, Qian Xu, Changxiong Guo, Yun Guan, Qin Liu, Xinzhong Dong. Neuron 2017
81

Tlx3 Function in the Dorsal Root Ganglion is Pivotal to Itch and Pain Sensations.
Chengcheng Huang, Fumin Lu, Ping Li, Cheng Cao, Zijing Liu. Front Mol Neurosci 2017
4

Mas-Related G Protein-Coupled Receptors and the Biology of Itch Sensation.
James Meixiong, Xinzhong Dong. Annu Rev Genet 2017
58