A citation-based method for searching scientific literature
Hugh J McMillan, Jeremy Schwartzentruber, Amanda Smith, Suzie Lee, Pranesh Chakraborty, Dennis E Bulman, Chandree L Beaulieu, Jacek Majewski, Kym M Boycott, Michael T Geraghty. BMC Med Genet 2014
Times Cited: 33
List of shared articlesTimes cited

Next-Generation Sequencing Technologies and Neurogenetic Diseases.
Hui Sun, Xiao-Rong Shen, Zi-Bing Fang, Zong-Zhi Jiang, Xiao-Jing Wei, Zi-Yi Wang, Xue-Fan Yu. Life (Basel) 2021
0