A citation-based method for searching scientific literature

Linda Madisen, Tianyi Mao, Henner Koch, Jia-min Zhuo, Antal Berenyi, Shigeyoshi Fujisawa, Yun-Wei A Hsu, Alfredo J Garcia, Xuan Gu, Sebastien Zanella, Jolene Kidney, Hong Gu, Yimei Mao, Bryan M Hooks, Edward S Boyden, György Buzsáki, Jan Marino Ramirez, Allan R Jones, Karel Svoboda, Xue Han, Eric E Turner, Hongkui Zeng. Nat Neurosci 2012
Times Cited: 679Ofer Yizhar, Lief E Fenno, Thomas J Davidson, Murtaza Mogri, Karl Deisseroth. Neuron 2011
Times Cited: 949
List of shared articlesTimes citedPrefrontal Cortex Corticotropin-Releasing Factor Neurons Control Behavioral Style Selection under Challenging Situations.
Peng Chen, Shihao Lou, Zhao-Huan Huang, Zhenni Wang, Qing-Hong Shan, Yu Wang, Yupeng Yang, Xiangning Li, Hui Gong, Yan Jin,[...]. Neuron 2020
15

Purkinje cell misfiring generates high-amplitude action tremors that are corrected by cerebellar deep brain stimulation.
Amanda M Brown, Joshua J White, Meike E van der Heijden, Joy Zhou, Tao Lin, Roy V Sillitoe. Elife 2020
9

An Ultra-Sensitive Step-Function Opsin for Minimally Invasive Optogenetic Stimulation in Mice and Macaques.
Xin Gong, Diego Mendoza-Halliday, Jonathan T Ting, Tobias Kaiser, Xuyun Sun, André M Bastos, Ralf D Wimmer, Baolin Guo, Qian Chen, Yang Zhou,[...]. Neuron 2020
20