A citation-based method for searching scientific literature

Michael A James, Weidong Wen, Yian Wang, Lauren A Byers, John V Heymach, Kevin R Coombes, Luc Girard, John Minna, Ming You. PLoS One 2012
Times Cited: 69Peter Broderick, Yufei Wang, Jayaram Vijayakrishnan, Athena Matakidou, Margaret R Spitz, Timothy Eisen, Christopher I Amos, Richard S Houlston. Cancer Res 2009
Times Cited: 167
List of shared articlesTimes cited


The associations of TERT-CLPTM1L variants and TERT mRNA expression with the prognosis of early stage non-small cell lung cancer.
Z Chen, J Wang, Y Bai, S Wang, X Yin, J Xiang, X Li, M He, X Zhang, T Wu,[...]. Cancer Gene Ther 2017
6

Pancreatic Cancer Genetics.
Laufey T Amundadottir. Int J Biol Sci 2016
64

Epidemiology and Inherited Predisposition for Sporadic Pancreatic Adenocarcinoma.
Rachael Z Stolzenberg-Solomon, Laufey T Amundadottir. Hematol Oncol Clin North Am 2015
19

Imputation and subset-based association analysis across different cancer types identifies multiple independent risk loci in the TERT-CLPTM1L region on chromosome 5p15.33.
Zhaoming Wang, Bin Zhu, Mingfeng Zhang, Hemang Parikh, Jinping Jia, Charles C Chung, Joshua N Sampson, Jason W Hoskins, Amy Hutchinson, Laurie Burdette,[...]. Hum Mol Genet 2014
71

Bridging the clinical gaps: genetic, epigenetic and transcriptomic biomarkers for the early detection of lung cancer in the post-National Lung Screening Trial era.
John F Brothers, Kahkeshan Hijazi, Celine Mascaux, Randa A El-Zein, Margaret R Spitz, Avrum Spira. BMC Med 2013
39

CLPTM1L promotes growth and enhances aneuploidy in pancreatic cancer cells.
Jinping Jia, Allen D Bosley, Abbey Thompson, Jason W Hoskins, Adam Cheuk, Irene Collins, Hemang Parikh, Zhen Xiao, Kris Ylaya, Marta Dzyadyk,[...]. Cancer Res 2014
36

Functional characterization of a multi-cancer risk locus on chr5p15.33 reveals regulation of TERT by ZNF148.
Jun Fang, Jinping Jia, Matthew Makowski, Mai Xu, Zhaoming Wang, Tongwu Zhang, Jason W Hoskins, Jiyeon Choi, Younghun Han, Mingfeng Zhang,[...]. Nat Commun 2017
21

Genetic variations in TERT-CLPTM1L locus are associated with risk of lung cancer in Chinese population.
Rong Zhong, Li Liu, Li Zou, Yaowu Zhu, Wei Chen, Beibei Zhu, Na Shen, Rui Rui, Lu Long, Juntao Ke,[...]. Mol Carcinog 2013
43

Functional evaluation of TERT-CLPTM1L genetic variants associated with susceptibility of papillary thyroid carcinoma.
Minghua Ge, Meng Shi, Changming An, Wenjun Yang, Xilin Nie, Jian Zhang, Zheng Lv, Jinliang Li, Liqing Zhou, Zhongli Du,[...]. Sci Rep 2016
15

The identification of two regulatory ESCC susceptibility genetic variants in the TERT-CLPTM1L loci.
Liqing Zhou, Guobin Fu, Jinyu Wei, Juan Shi, Wenting Pan, Yanli Ren, Xiangyu Xiong, Jianhong Xia, Yue Shen, Hongliang Li,[...]. Oncotarget 2016
15


Replication study in Chinese population and meta-analysis supports association of the 5p15.33 locus with lung cancer.
Juntao Ke, Rong Zhong, Ti Zhang, Lifeng Liu, Rui Rui, Na Shen, Yu Sun, Li Liu, Liming Cheng, Xiao-Ping Miao. PLoS One 2013
15

Lung Cancer Risk Prediction Using Common SNPs Located in GWAS-Identified Susceptibility Regions.
Joel L Weissfeld, Yan Lin, Hui-Min Lin, Brenda F Kurland, David O Wilson, Carl R Fuhrman, Arjun Pennathur, Marjorie Romkes, Tomoko Nukui, Jian-Min Yuan,[...]. J Thorac Oncol 2015
25

A Decade of GWAS Results in Lung Cancer.
Yohan Bossé, Christopher I Amos. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2018
69

The SNP rs402710 in 5p15.33 is associated with lung cancer risk: a replication study in Chinese population and a meta-analysis.
Xuzai Lu, Juntao Ke, Xia Luo, Yaowu Zhu, Li Zou, Huijun Li, Beibei Zhu, Zhigang Xiong, Wei Chen, Lingyan Deng,[...]. PLoS One 2013
9