A citation-based method for searching scientific literature

Tianfu Wu, Chun Xie, Jie Han, Yujin Ye, Jim Weiel, Quan Li, Irene Blanco, Chul Ahn, Nancy Olsen, Chaim Putterman, Ramesh Saxena, Chandra Mohan. PLoS One 2012
Times Cited: 107Georgia McDonald, Shantal Deepak, Laura Miguel, Cleo J Hall, David A Isenberg, Anthony I Magee, Terry Butters, Elizabeth C Jury. J Clin Invest 2014
Times Cited: 81
List of shared articlesTimes cited

Metabolic determinants of lupus pathogenesis.
Xiangyu Teng, Josephine Brown, Seung-Chul Choi, Wei Li, Laurence Morel. Immunol Rev 2020
6

T cell Metabolism in Lupus.
Milena Vukelic, Michihito Kono, George C Tsokos. Immunometabolism 2020
6

Immunometabolism in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus.
Chen-Xing Zhang, Hui-Yu Wang, Lei Yin, You-Ying Mao, Wei Zhou. J Transl Autoimmun 2020
5

Microbiome and Metabolome Analyses Reveal the Disruption of Lipid Metabolism in Systemic Lupus Erythematosus.
Jingquan He, Tianlong Chan, Xiaoping Hong, Fengping Zheng, Chengxin Zhu, Lianghong Yin, Weier Dai, Donge Tang, Dongzhou Liu, Yong Dai. Front Immunol 2020
4

Immunometabolism in systemic lupus erythematosus.
Laurence Morel. Nat Rev Rheumatol 2017
96

Fine tuning of immunometabolism for the treatment of rheumatic diseases.
Jillian P Rhoads, Amy S Major, Jeffrey C Rathmell. Nat Rev Rheumatol 2017
39

TLR-Induced SMPD3 Defects Enhance Inflammatory Response of B Cell and Macrophage in the Pathogenesis of SLE.
F Liu, X Li, H Yue, J Ji, M You, L Ding, H Fan, Y Hou. Scand J Immunol 2017
9

Metabolomics in rheumatic diseases: desperately seeking biomarkers.
Monica Guma, Stefano Tiziani, Gary S Firestein. Nat Rev Rheumatol 2016
73

T-cell metabolism in autoimmune disease.
Zhen Yang, Eric L Matteson, Jörg J Goronzy, Cornelia M Weyand. Arthritis Res Ther 2015
79