A citation-based method for searching scientific literature

Pablo Cingolani, Adrian Platts, Le Lily Wang, Melissa Coon, Tung Nguyen, Luan Wang, Susan J Land, Xiangyi Lu, Douglas M Ruden. Fly (Austin) 2012
Times Cited: 4197Bruce J Walker, Thomas Abeel, Terrance Shea, Margaret Priest, Amr Abouelliel, Sharadha Sakthikumar, Christina A Cuomo, Qiandong Zeng, Jennifer Wortman, Sarah K Young, Ashlee M Earl. PLoS One 2014
Times Cited: 2543
List of shared articlesTimes cited

Whole genome sequencing and bulked segregant analysis suggest a new mechanism of amitraz resistance in the citrus red mite, Panonychus citri (Acari: Tetranychidae).
Shi-Jiang Yu, Lin Cong, Qi Pan, Li-Li Ding, Shuang Lei, Lu-Yan Cheng, Yun-Hong Fang, Zhi-Tang Wei, Hao-Qiang Liu, Chun Ran. Pest Manag Sci 2021
0

Haplotype-resolved genome assembly provides insights into evolutionary history of the tea plant Camellia sinensis.
Xingtan Zhang, Shuai Chen, Longqing Shi, Daping Gong, Shengcheng Zhang, Qian Zhao, Dongliang Zhan, Liette Vasseur, Yibin Wang, Jiaxin Yu,[...]. Nat Genet 2021
1

A high-quality Brassica napus genome reveals expansion of transposable elements, subgenome evolution and disease resistance.
Xuequn Chen, Chaobo Tong, Xingtan Zhang, Aixia Song, Ming Hu, Wei Dong, Fei Chen, Youping Wang, Jinxing Tu, Shengyi Liu,[...]. Plant Biotechnol J 2021
4

Hybrid speciation via inheritance of alternate alleles of parental isolating genes.
Zefu Wang, Yuanzhong Jiang, Hao Bi, Zhiqiang Lu, Yazhen Ma, Xiaoyue Yang, Ningning Chen, Bin Tian, Bingbing Liu, Xingxing Mao,[...]. Mol Plant 2021
5