A citation-based method for searching scientific literature

Jacob Jelsing, Niels Vrang, Søren B van Witteloostuijn, Michael Mark, Thomas Klein. J Endocrinol 2012
Times Cited: 38Yunjuan Zhao, Lin Yang, Yufei Xiang, Lingjiao Liu, Gan Huang, Zhaofeng Long, Xia Li, R David Leslie, Xiangbing Wang, Zhiguang Zhou. J Clin Endocrinol Metab 2014
Times Cited: 74
List of shared articlesTimes cited

DPP-4 Inhibitors as Treatments for Type 1 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Qixian Wang, Min Long, Hua Qu, Rufei Shen, Rui Zhang, Jing Xu, Xin Xiong, Hui Wang, Hongting Zheng. J Diabetes Res 2018
20

The efficacy and safety of DPP4 inhibitors in patients with type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis.
Heming Guo, Chen Fang, Yun Huang, Yufang Pei, Linqi Chen, Ji Hu. Diabetes Res Clin Pract 2016
34

The role of autoimmunity in the pathophysiology of type 2 diabetes: Looking at the other side of the moon.
Theocharis Koufakis, George Dimitriadis, Symeon Metallidis, Pantelis Zebekakis, Kalliopi Kotsa. Obes Rev 2021
0

DPP-4 Inhibition Leads to Decreased Pancreatic Inflammatory Profile and Increased Frequency of Regulatory T Cells in Experimental Type 1 Diabetes.
Mariana Rodrigues Davanso, Carolina Caliari-Oliveira, Carlos Eduardo Barra Couri, Dimas Tadeu Covas, Angela Merice de Oliveira Leal, Júlio César Voltarelli, Kelen Cristina Ribeiro Malmegrim, Juliana Navarro Ueda Yaochite. Inflammation 2019
6

Adding vitamin D3 to the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor saxagliptin has the potential to protect β-cell function in LADA patients: A 1-year pilot study.
Ziwei Zhang, Xiang Yan, Chao Wu, Xieyi Pei, Xia Li, Xiangbing Wang, Xiaohong Niu, Hongwei Jiang, Xiaomin Zeng, Zhiguang Zhou. Diabetes Metab Res Rev 2020
8

Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors and their potential immune modulatory functions.
Shiying Shao, QinQin Xu, Xuefeng Yu, Ruping Pan, Yong Chen. Pharmacol Ther 2020
40Combination immunotherapies for type 1 diabetes mellitus.
Paolo Pozzilli, Ernesto Maddaloni, Raffaella Buzzetti. Nat Rev Endocrinol 2015
46Type 1 Diabetes Prevention in NOD Mice by Targeting DPPIV/CD26 Is Associated with Changes in CD8⁺T Effector Memory Subset.
Núria Alonso, María Teresa Julián, Jorge Carrascal, Roger Colobran, Irma Pujol-Autonell, Silvia Rodriguez-Fernández, Aina Teniente, Marco Antonio Fernández, Antoni Miñarro, María Carmen Ruiz de Villa,[...]. PLoS One 2015
7

Dipeptidyl peptidase-4(DPP-4) inhibitors: promising new agents for autoimmune diabetes.
Xia Wang, Peilin Zheng, Gan Huang, Lin Yang, Zhiguang Zhou. Clin Exp Med 2018
17

Combination of vitamin D and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (VIDPP-4i) as an immunomodulation therapy for autoimmune diabetes.
Marcelo Maia Pinheiro, Felipe Moura Maia Pinheiro, Susana Nogueira Diniz, Andrea Fabbri, Marco Infante. Int Immunopharmacol 2021
1