A citation-based method for searching scientific literature

Ian Nauhaus, Kristina J Nielsen, Anita A Disney, Edward M Callaway. Nat Neurosci 2012
Times Cited: 83Tsai-Wen Chen, Trevor J Wardill, Yi Sun, Stefan R Pulver, Sabine L Renninger, Amy Baohan, Eric R Schreiter, Rex A Kerr, Michael B Orger, Vivek Jayaraman, Loren L Looger, Karel Svoboda, Douglas S Kim. Nature 2013
Times Cited: 2623
List of shared articlesTimes cited


Spatiotemporal functional organization of excitatory synaptic inputs onto macaque V1 neurons.
Niansheng Ju, Yang Li, Fang Liu, Hongfei Jiang, Stephen L Macknik, Susana Martinez-Conde, Shiming Tang. Nat Commun 2020
2


Local homogeneity of tonotopic organization in the primary auditory cortex of marmosets.
Huan-Huan Zeng, Jun-Feng Huang, Ming Chen, Yun-Qing Wen, Zhi-Ming Shen, Mu-Ming Poo. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
4

Hierarchical Representation for Chromatic Processing across Macaque V1, V2, and V4.
Ye Liu, Ming Li, Xian Zhang, Yiliang Lu, Hongliang Gong, Jiapeng Yin, Zheyuan Chen, Liling Qian, Yupeng Yang, Ian Max Andolina,[...]. Neuron 2020
5