A citation-based method for searching scientific literature

Xiao-Dong Li, Jiaxi Wu, Daxing Gao, Hua Wang, Lijun Sun, Zhijian J Chen. Science 2013
Times Cited: 636Xu Zhang, Heping Shi, Jiaxi Wu, Xuewu Zhang, Lijun Sun, Chuo Chen, Zhijian J Chen. Mol Cell 2013
Times Cited: 553
List of shared articlesTimes cited

Nanodelivery of STING agonists against cancer and infectious diseases.
Jiarong Zhou, Christian J Ventura, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Mol Aspects Med 2022
2

The identification of a shorter cyclic GMP-AMP synthase gene from chickens and bioinformatics analysis of its potential signaling in IFN regulation.
Wenxian Zhu, Yuqiang Cheng, Zhaofei Wang, Likai Ji, Jingjiao Ma, Yaxian Yan, Hengan Wang, Jianhe Sun. Dev Comp Immunol 2022
0

2',3'-Cyclic GMP-AMP Dinucleotides for STING-Mediated Immune Modulation: Principles, Immunotherapeutic Potential, and Synthesis.
Mengdi Shang, Kuan Lu, Wenli Guan, Shujie Cao, Mengtian Ren, Chuanzheng Zhou. ChemMedChem 2022
0

Therapeutic Interventions Targeting Innate Immune Receptors: A Balancing Act.
Xujun Cao, Anthony F Cordova, Lingyin Li. Chem Rev 2022
0

Second messenger 2'3'-cyclic GMP-AMP (2'3'-cGAMP): Synthesis, transmission, and degradation.
Mincun Su, Jianpei Zheng, Linchuan Gan, Yuxiang Zhao, Yajuan Fu, Qi Chen. Biochem Pharmacol 2022
1

cGAS exacerbates Schistosoma japonicum infection in a STING-type I IFN-dependent and independent manner.
Le Liang, Yujuan Shen, Yuan Hu, Haipeng Liu, Jianping Cao. PLoS Pathog 2022
1


A Variety of Nucleic Acid Species Are Sensed by cGAS, Implications for Its Diverse Functions.
Dawei Wang, Heng Zhao, Yangkun Shen, Qi Chen. Front Immunol 2022
0

DNA Damage and Activation of cGAS/STING Pathway Induce Tumor Microenvironment Remodeling.
Rong Shen, Disheng Liu, Xiaoning Wang, Zhao Guo, Haonan Sun, Yanfeng Song, Degui Wang. Front Cell Dev Biol 2022
0

Diverse Catalytic Reactions for the Stereoselective Synthesis of Cyclic Dinucleotide MK-1454.
Tamas Benkovics, Feng Peng, Eric M Phillips, Chihui An, Rachel S Bade, Cheol K Chung, Zachary E X Dance, Patrick S Fier, Jacob H Forstater, Zhijian Liu,[...]. J Am Chem Soc 2022
0

Nucleic Acid Sensing Pathways in DNA Repair Targeted Cancer Therapy.
Bingteng Xie, Aiqin Luo. Front Cell Dev Biol 2022
0

LL-37 transports immunoreactive cGAMP to activate STING signaling and enhance interferon-mediated host antiviral immunity.
Xubiao Wei, Lulu Zhang, Yinlong Yang, Yanfei Hou, Yifang Xu, Zhimeng Wang, Huili Su, Fangping Han, Jing Han, Peiyuan Liu,[...]. Cell Rep 2022
0

Discovery of novel Thieno[2,3-d]imidazole derivatives as agonists of human STING for antitumor immunotherapy using systemic administration.
Jing Niu, Hudagula Bai, Zizhou Li, Yuzhe Gao, Yan Zhang, Xiyuan Wang, Yaxi Yang, Yungen Xu, Meiyu Geng, Zuoquan Xie,[...]. Eur J Med Chem 2022
0

Role of the cGAS-STING pathway in systemic and organ-specific diseases.
Sladjana Skopelja-Gardner, Jie An, Keith B Elkon. Nat Rev Nephrol 2022
0

Stalled replication fork protection limits cGAS-STING and P-body-dependent innate immune signalling.
Ahmed Emam, Xiao Wu, Shengfeng Xu, Longqiang Wang, Shichang Liu, Bin Wang. Nat Cell Biol 2022
0


The STING1-MYD88 complex drives ACOD1/IRG1 expression and function in lethal innate immunity.
Feng Chen, Runliu Wu, Jiao Liu, Rui Kang, Jinbao Li, Daolin Tang. iScience 2022
0

STING, a promising target for small molecular immune modulator: A review.
Yijun Liu, Xin Lu, Nan Qin, Yuting Qiao, Shuaishuai Xing, Wenyuan Liu, Feng Feng, Zongliang Liu, Haopeng Sun. Eur J Med Chem 2021
11

Role of NLRs in the Regulation of Type I Interferon Signaling, Host Defense and Tolerance to Inflammation.
Ioannis Kienes, Tanja Weidl, Nora Mirza, Mathias Chamaillard, Thomas A Kufer. Int J Mol Sci 2021
8

The Complexity of the cGAS-STING Pathway in CNS Pathologies.
Amelia L Fryer, Amar Abdullah, Juliet M Taylor, Peter J Crack. Front Neurosci 2021
7Higher-order assemblies in immune signaling: supramolecular complexes and phase separation.
Shiyu Xia, Zhenhang Chen, Chen Shen, Tian-Min Fu. Protein Cell 2021
5


Nucleic Acid Immunity and DNA Damage Response: New Friends and Old Foes.
Clara Taffoni, AlizĂ©e Steer, Johanna Marines, Hanane Chamma, Isabelle K Vila, Nadine Laguette. Front Immunol 2021
8