A citation-based method for searching scientific literature

Beatriz Sanchez-Espiridion, Meng Chen, Joe Y Chang, Charles Lu, David W Chang, Jack A Roth, Xifeng Wu, Jian Gu. Cancer Res 2014
Times Cited: 56P E Slagboom, S Droog, D I Boomsma. Am J Hum Genet 1994
Times Cited: 572
List of shared articlesTimes cited

Telomeres and the natural lifespan limit in humans.
Troels Steenstrup, Jeremy D Kark, Simon Verhulst, Mikael Thinggaard, Jacob V B Hjelmborg, Christine DalgĂ„rd, Kirsten Ohm Kyvik, Lene Christiansen, Massimo Mangino, Timothy D Spector,[...]. Aging (Albany NY) 2017
44


Association Between Leukocyte Telomere Length and Colorectal Cancer Risk in the Singapore Chinese Health Study.
Hung N Luu, Meiyuzhen Qi, Renwei Wang, Jennifer Adams-Haduch, Iva Miljkovic, Patricia L Opresko, Aizhen Jin, Woon-Puay Koh, Jian-Min Yuan. Clin Transl Gastroenterol 2019
4

Leukocyte telomere length is associated with aggressive prostate cancer in localized prostate cancer patients.
Junfeng Xu, Wen-Shin Chang, Chia-Wen Tsai, Da-Tian Bau, Yifan Xu, John W Davis, Timothy C Thompson, Christopher J Logothetis, Jian Gu. EBioMedicine 2020
3

Association between genetic risk score for telomere length and risk of breast cancer.
Hung N Luu, Jirong Long, Wanqing Wen, Ying Zheng, Qiuyin Cai, Yu-Tang Gao, Wei Zheng, Xiao-Ou Shu. Cancer Causes Control 2016
13

Long Leukocyte Telomere Length Is Associated with Increased Risks of Soft Tissue Sarcoma: A Mendelian Randomization Study.
Yifan Xu, Junfeng Xu, Haidee Chancoco, Maosheng Huang, Keila E Torres, Jian Gu. Cancers (Basel) 2020
4

U-shaped association between telomere length and esophageal squamous cell carcinoma risk: a case-control study in Chinese population.
Jiangbo Du, Wenjie Xue, Yong Ji, Xun Zhu, Yayun Gu, Meng Zhu, Cheng Wang, Yong Gao, Juncheng Dai, Hongxia Ma,[...]. Front Med 2015
8

Telomere Length and the Cancer-Atherosclerosis Trade-Off.
Rivka C Stone, Kent Horvath, Jeremy D Kark, Ezra Susser, Sarah A Tishkoff, Abraham Aviv. PLoS Genet 2016
50

Telomere length and common disease: study design and analytical challenges.
Jennifer H Barrett, Mark M Iles, Alison M Dunning, Karen A Pooley. Hum Genet 2015
46

Leukocyte telomere length is associated with aggressive prostate cancer in localized African American prostate cancer patients.
Chia-Wen Tsai, Wen-Shin Chang, Junfeng Xu, Yifan Xu, Maosheng Huang, Curtis Pettaway, Da-Tian Bau, Jian Gu. Carcinogenesis 2020
1

Telomere length, genetic variants and gastric cancer risk in a Chinese population.
Jiangbo Du, Xun Zhu, Cuiwei Xie, Ningbin Dai, Yayun Gu, Meng Zhu, Cheng Wang, Yong Gao, Feng Pan, Chuanli Ren,[...]. Carcinogenesis 2015
38

Leukocyte Telomere Length and Bladder Cancer Risk: A Large Case-Control Study and Mendelian Randomization Analysis.
Meng Chen, Yifan Xu, Junfeng Xu, Haidee Chancoco, Jian Gu. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2021
2