A citation-based method for searching scientific literature

Desheng Liang, Ying Peng, Weigang Lv, Linbei Deng, Yanghui Zhang, Haoxian Li, Pu Yang, Jianguang Zhang, Zhuo Song, Genming Xu, David S Cram, Lingqian Wu. J Mol Diagn 2014
Times Cited: 62Can Liao, Ai-hua Yin, Chun-fang Peng, Fang Fu, Jie-xia Yang, Ru Li, Yang-yi Chen, Dong-hong Luo, Yong-ling Zhang, Yan-mei Ou, Jian Li, Jing Wu, Ming-qin Mai, Rui Hou, Frances Wu, Hongrong Luo, Dong-zhi Li, Hai-liang Liu, Xiao-zhuang Zhang, Kang Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2014
Times Cited: 82
List of shared articlesTimes cited

Contribution of maternal copy number variations to false-positive fetal trisomies detected by noninvasive prenatal testing.
Xiya Zhou, Lili Sui, Yalan Xu, Yijun Song, Qingwei Qi, Jianguang Zhang, Hongmin Zhu, Huaiyu Sun, Feng Tian, Mengnan Xu,[...]. Prenat Diagn 2017
14

Expanding the Scope of Non-invasive Prenatal Testing to Detect Fetal Chromosomal Copy Number Variations.
Songchang Chen, Lanlan Zhang, Jiong Gao, Shuyuan Li, Chunxin Chang, Yiyao Chen, Hongjun Fei, Junyu Zhang, Yanlin Wang, Hefeng Huang,[...]. Front Mol Biosci 2021
0

Maternal X chromosome copy number variations are associated with discordant fetal sex chromosome aneuploidies detected by noninvasive prenatal testing.
Shaowei Wang, Shuai Huang, Linlin Ma, Lin Liang, Junrong Zhang, Jianguang Zhang, David S Cram. Clin Chim Acta 2015
16