A citation-based method for searching scientific literature

Alex A Pollen, Tomasz J Nowakowski, Joe Shuga, Xiaohui Wang, Anne A Leyrat, Jan H Lui, Nianzhen Li, Lukasz Szpankowski, Brian Fowler, Peilin Chen, Naveen Ramalingam, Gang Sun, Myo Thu, Michael Norris, Ronald Lebofsky, Dominique Toppani, Darnell W Kemp, Michael Wong, Barry Clerkson, Brittnee N Jones, Shiquan Wu, Lawrence Knutsson, Beatriz Alvarado, Jing Wang, Lesley S Weaver, Andrew P May, Robert C Jones, Marc A Unger, Arnold R Kriegstein, Jay A A West. Nat Biotechnol 2014
Times Cited: 464Dmitry Usoskin, Alessandro Furlan, Saiful Islam, Hind Abdo, Peter Lönnerberg, Daohua Lou, Jens Hjerling-Leffler, Jesper Haeggström, Olga Kharchenko, Peter V Kharchenko, Sten Linnarsson, Patrik Ernfors. Nat Neurosci 2015
Times Cited: 874
List of shared articlesTimes cited
Fast and precise single-cell data analysis using a hierarchical autoencoder.
Duc Tran, Hung Nguyen, Bang Tran, Carlo La Vecchia, Hung N Luu, Tin Nguyen. Nat Commun 2021
3Improving Single-Cell RNA-seq Clustering by Integrating Pathways.
Chenxing Zhang, Lin Gao, Bingbo Wang, Yong Gao. Brief Bioinform 2021
0

Identifying cell types from single-cell data based on similarities and dissimilarities between cells.
Yuanyuan Li, Ping Luo, Yi Lu, Fang-Xiang Wu. BMC Bioinformatics 2021
1

Adaptive Total-Variation Regularized Low-Rank Representation for Analyzing Single-Cell RNA-seq Data.
Jin-Xing Liu, Chuan-Yuan Wang, Ying-Lian Gao, Yulin Zhang, Juan Wang, Sheng-Jun Li. Interdiscip Sci 2021
0

Illuminating Neural Circuits in Alzheimer's Disease.
Yang Ying, Jian-Zhi Wang. Neurosci Bull 2021
0

Consensus clustering of single-cell RNA-seq data by enhancing network affinity.
Yaxuan Cui, Shaoqiang Zhang, Ying Liang, Xiangyun Wang, Thomas N Ferraro, Yong Chen. Brief Bioinform 2021
1

FRMC: a fast and robust method for the imputation of scRNA-seq data.
Honglong Wu, Xuebin Wang, Mengtian Chu, Ruizhi Xiang, Ke Zhou. RNA Biol 2021
0Clustering and classification methods for single-cell RNA-sequencing data.
Ren Qi, Anjun Ma, Qin Ma, Quan Zou. Brief Bioinform 2020
27

CMF-Impute: an accurate imputation tool for single-cell RNA-seq data.
Junlin Xu, Lijun Cai, Bo Liao, Wen Zhu, JiaLiang Yang. Bioinformatics 2020
10

Single-Cell Clustering Based on Shared Nearest Neighbor and Graph Partitioning.
Xiaoshu Zhu, Jie Zhang, Yunpei Xu, Jianxin Wang, Xiaoqing Peng, Hong-Dong Li. Interdiscip Sci 2020
1

Single-cell RNA-seq clustering: datasets, models, and algorithms.
Lihong Peng, Xiongfei Tian, Geng Tian, Junlin Xu, Xin Huang, Yanbin Weng, Jialiang Yang, Liqian Zhou. RNA Biol 2020
5

scRMD: imputation for single cell RNA-seq data via robust matrix decomposition.
Chong Chen, Changjing Wu, Linjie Wu, Xiaochen Wang, Minghua Deng, Ruibin Xi. Bioinformatics 2020
10

Finding cell-specific expression patterns in the early Ciona embryo with single-cell RNA-seq.
Garth R Ilsley, Ritsuko Suyama, Takeshi Noda, Nori Satoh, Nicholas M Luscombe. Sci Rep 2020
2

Resolving single-cell heterogeneity from hundreds of thousands of cells through sequential hybrid clustering and NMF.
Meenakshi Venkatasubramanian, Kashish Chetal, Daniel J Schnell, Gowtham Atluri, Nathan Salomonis. Bioinformatics 2020
14IRIS3: integrated cell-type-specific regulon inference server from single-cell RNA-Seq.
Anjun Ma, Cankun Wang, Yuzhou Chang, Faith H Brennan, Adam McDermaid, Bingqiang Liu, Chi Zhang, Phillip G Popovich, Qin Ma. Nucleic Acids Res 2020
10