A citation-based method for searching scientific literature




Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
Times Cited: 948




List of shared articles



Times cited


The Recent Development of Hybridization Chain Reaction Strategies in Biosensors.
Chuyan Zhang, Jing Chen, Rui Sun, Zhijun Huang, Zewei Luo, Chen Zhou, Mengfan Wu, Yixiang Duan, Yongxin Li. ACS Sens 2020
22

Trace MicroRNA Quantification by Means of Plasmon-Enhanced Hybridization Chain Reaction.
Fangfei Yin, Huiqiao Liu, Qiang Li, Xia Gao, Yongmei Yin, Dingbin Liu. Anal Chem 2016
35

Enzyme-free, signal-amplified nucleic acid circuits for biosensing and bioimaging analysis.
Jiyun Chen, Lijuan Tang, Xia Chu, Jianhui Jiang. Analyst 2017
18


Bioapplications of DNA nanotechnology at the solid-liquid interface.
Wenjing Wang, Sha Yu, Shan Huang, Sai Bi, Heyou Han, Jian-Rong Zhang, Yi Lu, Jun-Jie Zhu. Chem Soc Rev 2019
30

Isothermal Amplification of Nucleic Acids.
Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
657


Chemical and Biological Sensing Using Hybridization Chain Reaction.
Erik E Augspurger, Muhit Rana, Mehmet V Yigit. ACS Sens 2018
35



DNA Dendrimer-Streptavidin Nanocomplex: an Efficient Signal Amplifier for Construction of Biosensing Platforms.
Yan Zhao, Shichao Hu, Huaming Wang, Kaiwen Yu, Yan Guan, Xiaoyun Liu, Na Li, Feng Liu. Anal Chem 2017
25



A DNA-Based Plasmonic Nanodevice for Cascade Signal Amplification.
Fengsong Liu, Na Li, Yingxu Shang, Yiming Wang, Qing Liu, Zhentao Ma, Qiao Jiang, Baoquan Ding. Angew Chem Int Ed Engl 2022
0

Application of Nanomaterials in Isothermal Nucleic Acid Amplification.
Chao Zhang, Tarun Belwal, Zisheng Luo, Bin Su, Xingyu Lin. Small 2022
0

Proximity aptasensor for protein detection based on an enzyme-free amplification strategy.
Dawei Yang, Yuguo Tang, Zhenzhen Guo, Xifeng Chen, Peng Miao. Mol Biosyst 2017
3

A hybridization chain reaction amplification strategy for fluorescence imaging of human telomerase activity in living cells.
Zhiqian Zhang, Changli Zhong, Taixian Yuan, Xiaoyan Zhou, Min Zhao, Husun Qian, Wei Cheng, Tingmei Chen. Methods Appl Fluoresc 2018
2