A citation-based method for searching scientific literature

Cheng-Zhong Zhang, Alexander Spektor, Hauke Cornils, Joshua M Francis, Emily K Jackson, Shiwei Liu, Matthew Meyerson, David Pellman. Nature 2015
Times Cited: 528Kristen M Turner, Viraj Deshpande, Doruk Beyter, Tomoyuki Koga, Jessica Rusert, Catherine Lee, Bin Li, Karen Arden, Bing Ren, David A Nathanson, Harley I Kornblum, Michael D Taylor, Sharmeela Kaushal, Webster K Cavenee, Robert Wechsler-Reya, Frank B Furnari, Scott R Vandenberg, P Nagesh Rao, Geoffrey M Wahl, Vineet Bafna, Paul S Mischel. Nature 2017
Times Cited: 191
List of shared articlesTimes cited

Progress on the role of extrachromosomal DNA in tumor pathogenesis and evolution.
Jichen Xing, Qian Ning, Diya Tang, Zhongcheng Mo, Xiaoyong Lei, Shengsong Tang. Clin Genet 2021
1

Chromothripsis drives the evolution of gene amplification in cancer.
Ofer Shoshani, Simon F Brunner, Rona Yaeger, Peter Ly, Yael Nechemia-Arbely, Dong Hyun Kim, Rongxin Fang, Guillaume A Castillon, Miao Yu, Julia S Z Li,[...]. Nature 2021
24

Extrachromosomal DNA (ecDNA) in cancer pathogenesis.
Sihan Wu, Vineet Bafna, Paul S Mischel. Curr Opin Genet Dev 2021
2

How Chaotic Is Genome Chaos?
James A Shapiro. Cancers (Basel) 2021
2

Mechanistic origins of diverse genome rearrangements in cancer.
Rashmi Dahiya, Qing Hu, Peter Ly. Semin Cell Dev Biol 2021
2

Extrachromosomal Circular DNAs: Origin, formation and emerging function in Cancer.
Man Wang, Xinzhe Chen, Fei Yu, Han Ding, Yuan Zhang, Kun Wang. Int J Biol Sci 2021
2


Small extrachromosomal circular DNA (eccDNA): major functions in evolution and cancer.
Xiaoxuan Ling, Yali Han, Jinxue Meng, Bohuan Zhong, Jialong Chen, He Zhang, Jiheng Qin, Jing Pang, Linhua Liu. Mol Cancer 2021
0


Identifying key genes and small molecule compounds for nasopharyngeal carcinoma by various bioinformatic analysis.
Lucheng Fang, Licai Shi, Wen Wang, Qinjuan Chen, Xingwang Rao. Medicine (Baltimore) 2021
0