A citation-based method for searching scientific literature

Irina Strazhesko, Olga Tkacheva, Sergey Boytsov, Dariga Akasheva, Ekaterina Dudinskaya, Vladimir Vygodin, Dmitry Skvortsov, Peter Nilsson. PLoS One 2015
Times Cited: 20Rury R Holman, Sanjoy K Paul, M Angelyn Bethel, David R Matthews, H Andrew W Neil. N Engl J Med 2008
Times Cited: 4398
No shared articles