A citation-based method for searching scientific literature

Ryan M Joseph, John R Carlson. Trends Genet 2015
Times Cited: 171Paolo Pelosi, Immacolata Iovinella, Antonio Felicioli, Francesca R Dani. Front Physiol 2014
Times Cited: 223
List of shared articlesTimes cited

Transcriptome Analysis of Antennal Chemosensory Genes in Curculio Dieckmanni Faust. (Coleoptera: Curculionidae).
Xiaoqian Ma, Xinming Lu, Ping Zhang, Xun Deng, Jianyang Bai, Zhe Xu, Jian Diao, Hongyang Pang, Qi Wang, Hongying Zhao,[...]. Front Physiol 2022
0

Smelling in the dark: Phylogenomic insights into the chemosensory system of a subterranean beetle.
Pau Balart-García, Alexandra Cieslak, Paula Escuer, Julio Rozas, Ignacio Ribera, Rosa Fernández. Mol Ecol 2021
0

5

Identification and Expression Profile of Chemosensory Genes in the Small Hive Beetle Aethina tumida.
Lixian Wu, Xin Zhai, Liangbin Li, Qiang Li, Fang Liu, Hongxia Zhao. Insects 2021
1bitacora: A comprehensive tool for the identification and annotation of gene families in genome assemblies.
Joel Vizueta, Alejandro Sánchez-Gracia, Julio Rozas. Mol Ecol Resour 2020
11

Evolutionary History of Major Chemosensory Gene Families across Panarthropoda.
Joel Vizueta, Paula Escuer, Cristina Frías-López, Sara Guirao-Rico, Lars Hering, Georg Mayer, Julio Rozas, Alejandro Sánchez-Gracia. Mol Biol Evol 2020
6

Comparative morphological and transcriptomic analyses reveal chemosensory genes in the poultry red mite, Dermanyssus gallinae.
Biswajit Bhowmick, Yu Tang, Fang Lin, Øivind Øines, Jianguo Zhao, Chenghong Liao, Rickard Ignell, Bill S Hansson, Qian Han. Sci Rep 2020
1


Systemic identification and analyses of genes potentially involved in chemosensory in the devastating tea pest Basilepta melanopus.
Ling-Yun Zhou, Wei Li, Hong-Yan Liu, Fen Xiang, Yan-Kai Kang, Xia Yin, An-Ping Huang, Yuan-Jiang Wang. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics 2019
3

Candidate chemosensory genes identified from the greater wax moth, Galleria mellonella, through a transcriptomic analysis.
Hong-Xia Zhao, Wan-Yu Xiao, Cong-Hui Ji, Qin Ren, Xiao-Shan Xia, Xue-Feng Zhang, Wen-Zhong Huang. Sci Rep 2019
7

Candidates for chemosensory genes identified in the Chinese citrus fly, Bactrocera minax, through a transcriptomic analysis.
Zhongzhen Wu, Cong Kang, Mengqiu Qu, Junlong Chen, Mingshun Chen, Shuying Bin, Jintian Lin. BMC Genomics 2019
8