A citation-based method for searching scientific literature

Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
Times Cited: 685List of shared articlesTimes cited

An intramolecular DNAzyme-based amplification for miRNA analysis with improving reaction kinetics and high sensitivity.
Ting Huang, Guixun Chen, Birong Liu, Zizhong Yang, Yuanwei Huang, Baoping Xie, Min-Min Li, Jin-Xiang Chen, Jun Chen, Zong Dai. Talanta 2022
2

Protein-Recognition-Initiated Exponential Amplification Reaction (PRIEAR) and Its Application in Clinical Diagnosis.
Changjia Hu, Jie Zhang, Yanwen Jin, Wenjie Ma, Rongxing Zhou, Huan Du, Peng Yang, Xiandeng Hou, Nansheng Cheng, Junbo Chen. Chembiochem 2022
0

Types and Applications of Nicking Enzyme-Combined Isothermal Amplification.
Siyu Cao, Xiaochen Tang, Tianshu Chen, Guifang Chen. Int J Mol Sci 2022
0

Development of the DNA-based biosensors for high performance in detection of molecular biomarkers: More rapid, sensitive, and universal.
Qiong Wang, Jing Wang, Yan Huang, Yichen Du, Yi Zhang, Yunxi Cui, De-Ming Kong. Biosens Bioelectron 2022
5

One-step isothermal amplification strategy for microRNA specific and ultrasensitive detection based on nicking-assisted entropy-driven DNA circuit triggered exponential amplification reaction.
Changjing Yuan, Jie Fang, Xizi Luo, Yang Zhang, Guorong Huang, Xiaojun Zeng, Ke Xia, Mengya Li, Xueping Chen, Xiang Yang,[...]. Anal Chim Acta 2022
0