A citation-based method for searching scientific literature

Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
Times Cited: 700Bo Tian, Fei Gao, Jeppe Fock, Martin Dufva, Mikkel Fougt Hansen. Biosens Bioelectron 2020
Times Cited: 67
List of shared articlesTimes cited

Application of Nanomaterials in Isothermal Nucleic Acid Amplification.
Chao Zhang, Tarun Belwal, Zisheng Luo, Bin Su, Xingyu Lin. Small 2022
0

Micro/nano biomedical devices for point-of-care diagnosis of infectious respiratory diseases.
Yang Wang, Huiren Xu, Zaizai Dong, Zhiying Wang, Zhugen Yang, Xinge Yu, Lingqian Chang. Med Nov Technol Devices 2022
5

Conventional and Microfluidic Methods for the Detection of Nucleic Acid of SARS-CoV-2.
Weidu Song, Taiyi Zhang, Huichao Lin, Yujing Yang, Gaozhen Zhao, Xiaowen Huang. Micromachines (Basel) 2022
1


0

A Lateral Flow Assay for Nucleic Acid Detection Based on Rolling Circle Amplification Using Capture Ligand-Modified Oligonucleotides.
Ha Neul Lee, Juhee Lee, Yoo Kyung Kang, Joo Hoon Lee, Seungju Yang, Hyun Jung Chung. Biochip J 2022
0