A citation-based method for searching scientific literature

Terumi Kamisawa, Laura D Wood, Takao Itoi, Kyoichi Takaori. Lancet 2016
Times Cited: 1349Yoav Binenbaum, Shorook Na'ara, Ziv Gil. Drug Resist Updat 2015
Times Cited: 205
List of shared articlesTimes cited

Circular RNAs and Drug Resistance in Genitourinary Cancers: A Literature Review.
Gongwei Long, Siquan Ma, Runlin Shi, Yi Sun, Zhiquan Hu, Ke Chen. Cancers (Basel) 2022
1

c-Myc-PD-L1 Axis Sustained Gemcitabine-Resistance in Pancreatic Cancer.
Jingjing Yao, Min Huang, Qinghong Shen, Ming Ding, Shaofang Yu, Yajuan Guo, Yuefang Lin, Yaqiu Zheng, Wenbo Chen, Wenxin Yan,[...]. Front Pharmacol 2022
1


PKCι Is a Promising Prognosis Biomarker and Therapeutic Target for Pancreatic Cancer.
Alaa Abdelatty, Dan Fang, Guanqun Wei, Fubing Wu, Chengfei Zhang, Haojun Xu, Chengyun Yao, Yundong Wang, Hongping Xia. Pathobiology 2022
1