A citation-based method for searching scientific literature
Jingjing Li, Xiaoqin Zhong, Hongquan Zhang, X Chris Le, Jun-Jie Zhu. Anal Chem 2012
Times Cited: 192
List of shared articlesTimes cited

Label-free probes using DNA-templated silver nanoclusters as versatile reporters.
Yahui Guo, Xinyue Pan, Wenya Zhang, Zhigang Hu, Ka-Wang Wong, Zhike He, Hung-Wing Li. Biosens Bioelectron 2020
22

Enzyme-free amplified detection of miRNA based on target-catalyzed hairpin assembly and DNA-stabilized fluorescent silver nanoclusters.
Jinqing Gu, Zhenzhen Qiao, Xiaoxiao He, Yanru Yu, Yanli Lei, Jinlu Tang, Hui Shi, Dinggeng He, Kemin Wang. Analyst 2020
13Constructing a Robust Fluorescent DNA-Stabilized Silver Nanocluster Probe Module by Attaching a Duplex Moiety.
Ruoyun Lin, Guangyu Tao, Yang Chen, Mingxing Chen, Feng Liu, Na Li. Chemistry 2017
9