A citation-based method for searching scientific literature

Fangfei Yin, Huiqiao Liu, Qiang Li, Xia Gao, Yongmei Yin, Dingbin Liu. Anal Chem 2016
Times Cited: 35Yuhui Liao, Ru Huang, Zhaokui Ma, Yunxia Wu, Xiaoming Zhou, Da Xing. Anal Chem 2014
Times Cited: 92
List of shared articlesTimes cited

Detection of microRNA using enzyme-assisted amplifying and DNA-templated silver nanoclusters signal-off fluorescence bioassay.
Li Tan, Shui Fu, Jiangnan Lu, Kun Hu, Xuehua Liang, Qing Li, Shulin Zhao, Jianniao Tian. Talanta 2020
4Fluorescence hydrogel array based on interfacial cation exchange amplification for highly sensitive microRNA detection.
Lina Wu, Yingfei Wang, Rong He, Yue Zhang, Yuling He, Chao Wang, Zhenda Lu, Ying Liu, Huangxian Ju. Anal Chim Acta 2019
10

Ultrasensitive microRNA-21 detection based on DNA hybridization chain reaction and SYBR Green dye.
Zhi Li, Bingchen Li, Yunlei Zhou, Huanshun Yin, Jun Wang, Shiyun Ai. Anal Biochem 2017
8