A citation-based method for searching scientific literature

Ian Nauhaus, Kristina J Nielsen, Edward M Callaway. Neuron 2016
Times Cited: 28Ian Nauhaus, Andrea Benucci, Matteo Carandini, Dario L Ringach. Neuron 2008
Times Cited: 73
List of shared articlesTimes cited


Orientation Tuning and End-stopping in Macaque V1 Studied with Two-photon Calcium Imaging.
Nian-Sheng Ju, Shu-Chen Guan, Louis Tao, Shi-Ming Tang, Cong Yu. Cereb Cortex 2021
0