A citation-based method for searching scientific literature

Hu Zeng, Sivan Cohen, Cliff Guy, Sharad Shrestha, Geoffrey Neale, Scott A Brown, Caryn Cloer, Rigel J Kishton, Xia Gao, Ben Youngblood, Mytrang Do, Ming O Li, Jason W Locasale, Jeffrey C Rathmell, Hongbo Chi. Immunity 2016
Times Cited: 166Lifan Xu, Yi Cao, Zhunyi Xie, Qizhao Huang, Qiang Bai, Xia Yang, Ran He, Yaxing Hao, Haoqiang Wang, Tingting Zhao, Zhonglei Fan, Aijian Qin, Jianqiang Ye, Xinyuan Zhou, Lilin Ye, Yuzhang Wu. Nat Immunol 2015
Times Cited: 130
List of shared articlesTimes cited

The kinase PDK1 is critical for promoting T follicular helper cell differentiation.
Zhen Sun, Yingpeng Yao, Menghao You, Jingjing Liu, Wenhui Guo, Zhihong Qi, Zhao Wang, Fang Wang, Weiping Yuan, Shuyang Yu. Elife 2021
0Metabolic Control of Memory T-Cell Generation and Stemness.
Jana L Raynor, Nicole M Chapman, Hongbo Chi. Cold Spring Harb Perspect Biol 2021
0

Comparative Analysis of Global Proteome and Lysine Acetylome Between Naive CD4+ T Cells and CD4+ T Follicular Helper Cells.
Ming Zhao, Sujie Jia, Xiaofei Gao, Hong Qiu, Ruifang Wu, Haijing Wu, Qianjin Lu. Front Immunol 2021
0


Metabolic control of TFH cells and humoral immunity by phosphatidylethanolamine.
Guotong Fu, Clifford S Guy, Nicole M Chapman, Gustavo Palacios, Jun Wei, Peipei Zhou, Lingyun Long, Yong-Dong Wang, Chenxi Qian, Yogesh Dhungana,[...]. Nature 2021
0

mTOR signaling at the crossroads of environmental signals and T-cell fate decisions.
Hongling Huang, Lingyun Long, Peipei Zhou, Nicole M Chapman, Hongbo Chi. Immunol Rev 2020
14

Mechanism of Follicular Helper T Cell Differentiation Regulated by Transcription Factors.
Long-Shan Ji, Xue-Hua Sun, Xin Zhang, Zhen-Hua Zhou, Zhuo Yu, Xiao-Jun Zhu, Ling-Ying Huang, Miao Fang, Ya-Ting Gao, Man Li,[...]. J Immunol Res 2020
3

Metabolic heterogeneity underlies reciprocal fates of TH17 cell stemness and plasticity.
Peer W F Karmaus, Xiang Chen, Seon Ah Lim, AndrĂ©s A Herrada, Thanh-Long M Nguyen, Beisi Xu, Yogesh Dhungana, Sherri Rankin, Wenan Chen, Celeste Rosencrance,[...]. Nature 2019
69

PI3K Orchestrates T Follicular Helper Cell Differentiation in a Context Dependent Manner: Implications for Autoimmunity.
Silvia Preite, Bonnie Huang, Jennifer L Cannons, Dorian B McGavern, Pamela L Schwartzberg. Front Immunol 2019
11

Molecular Basis of the Differentiation and Function of Virus Specific Follicular Helper CD4+ T Cells.
Qizhao Huang, Jianjun Hu, Jianfang Tang, Lifan Xu, Lilin Ye. Front Immunol 2019
9

Helper T cell differentiation.
Jordy Saravia, Nicole M Chapman, Hongbo Chi. Cell Mol Immunol 2019
53

T and B-cell signaling in activated PI3K delta syndrome: From immunodeficiency to autoimmunity.
Silvia Preite, Julio Gomez-Rodriguez, Jennifer L Cannons, Pamela L Schwartzberg. Immunol Rev 2019
18