A citation-based method for searching scientific literature

Yaolong Chen, Kehu Yang, Ana Marušic, Amir Qaseem, Joerg J Meerpohl, Signe Flottorp, Elie A Akl, Holger J Schünemann, Edwin S Y Chan, Yngve Falck-Ytter, Faruque Ahmed, Sarah Barber, Chiehfeng Chen, Mingming Zhang, Bin Xu, Jinhui Tian, Fujian Song, Hongcai Shang, Kun Tang, Qi Wang, Susan L Norris. Ann Intern Med 2017
Times Cited: 183Long Ge, Jin-Hui Tian, Ya-Nan Li, Jia-Xue Pan, Ge Li, Dang Wei, Xin Xing, Bei Pan, Yao-Long Chen, Fu-Jian Song, Ke-Hu Yang. J Clin Epidemiol 2018
Times Cited: 126
List of shared articlesTimes cited

Efficacy and safety of phytoestrogens in the treatment of perimenopausal and postmenopausal depressive disorders: A systematic review and meta-analysis.
Jieyun Li, Huijuan Li, Peijing Yan, Liping Guo, Jingwen Li, Jiani Han, Jie Qiu, Kehu Yang. Int J Clin Pract 2021
2

More consideration is needed for retracted non-Cochrane systematic reviews in medicine: a systematic review.
Qianling Shi, Zijun Wang, Qi Zhou, Ruizhen Hou, Xia Gao, Shaoe He, Siya Zhao, Yanfang Ma, Xianzhuo Zhang, Quanlin Guan,[...]. J Clin Epidemiol 2021
1

Physical activity recommendations for patients with type 2 diabetes: a cross-sectional survey.
Liangying Hou, Long Ge, Yanfei Li, Yajing Chen, Huijuan Li, Juanjuan He, Changhao Cao, Rui Li, Jinhui Tian, Yaolong Chen,[...]. Acta Diabetol 2020
0

An evidence map of clinical practice guideline recommendations and quality on diabetic retinopathy.
Yue Sun, Yi-Tong Cai, Ji Chen, Ya Gao, Jiangbo Xi, Long Ge, Yi Cao, Junhua Zhang, Jinhui Tian. Eye (Lond) 2020
0

Using RIGHT (Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare) to evaluate the reporting quality of WHO guidelines.
Xiaoqin Wang, Qi Zhou, Yaolong Chen, Nan Yang, Kevin Pottie, Yujie Xiao, Yajing Tong, Liang Yao, Qi Wang, Kehu Yang,[...]. Health Res Policy Syst 2020
5