A citation-based method for searching scientific literature

H Yu, H Yan, J Li, Z Li, X Zhang, Y Ma, L Mei, C Liu, L Cai, Q Wang, F Zhang, N Iwata, M Ikeda, L Wang, T Lu, M Li, H Xu, X Wu, B Liu, J Yang, K Li, L Lv, X Ma, C Wang, L Li, F Yang, T Jiang, Y Shi, T Li, D Zhang, W Yue. Mol Psychiatry 2017
Times Cited: 39List of shared articlesTimes cited

VRK2, a Candidate Gene for Psychiatric and Neurological Disorders.
Ming Li, Weihua Yue. Mol Neuropsychiatry 2018
15

Novel Risk Loci Associated With Genetic Risk for Bipolar Disorder Among Han Chinese Individuals: A Genome-Wide Association Study and Meta-analysis.
Hui-Juan Li, Chen Zhang, Li Hui, Dong-Sheng Zhou, Yi Li, Chu-Yi Zhang, Chuang Wang, Lu Wang, Wenqiang Li, Yongfeng Yang,[...]. JAMA Psychiatry 2021
6

Psychotherapy and Genetic Neuroscience: An Emerging Dialog.
Juan P Jiménez, Alberto Botto, Luisa Herrera, Caroline Leighton, José L Rossi, Yamil Quevedo, Jaime R Silva, Felipe Martínez, Rodrigo Assar, Luis A Salazar,[...]. Front Genet 2018
10

Genetic association and meta-analysis of a schizophrenia GWAS variant rs10489202 in East Asian populations.
Yongfeng Yang, Lu Wang, Lingyi Li, Wenqiang Li, Yan Zhang, Hong Chang, Xiao Xiao, Ming Li, Luxian Lv. Transl Psychiatry 2018
3

Comparative genetic architectures of schizophrenia in East Asian and European populations.
Max Lam, Chia-Yen Chen, Zhiqiang Li, Alicia R Martin, Julien Bryois, Xixian Ma, Helena Gaspar, Masashi Ikeda, Beben Benyamin, Brielin C Brown,[...]. Nat Genet 2019
117