A citation-based method for searching scientific literature
List of shared articlesTimes cited

Functionalized nanoprobes for in situ detection of telomerase.
Zhengze Yu, Fan Jiang, Chenchen Hu, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
0

Regulation of multiple energy transfer processes in a simple nano-system for sensitive telomerase detection.
Li Zhang, Ming-Fang Hong, Jia-Qing Chen, Jie Peng, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Anal Chim Acta 2020
2

Visualizing telomerase activity for tumour identification by hybridization-triggered ratiometric fluorescence.
Manli Zheng, Ruilong Zhang, Xiaohe Tian, Zhengjie Liu, Zhongping Zhang. Chem Commun (Camb) 2019
2

Ratiometric Fluorescent Biosensor for Visual Discrimination of Cancer Cells with Different Telomerase Expression Levels.
Changtian He, Zhengjie Liu, Qilong Wu, Jun Zhao, Renyong Liu, Bianhua Liu, Tingting Zhao. ACS Sens 2018
12


Cross-Platform Cancer Cell Identification Using Telomerase-Specific Spherical Nucleic Acids.
Zhengjie Liu, Jun Zhao, Ruilong Zhang, Guangmei Han, Cheng Zhang, Bianhua Liu, Zhongping Zhang, Ming-Yong Han, Xiaohu Gao. ACS Nano 2018
25
Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates.
Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Chem Sci 2017
28

Advances in the detection of telomerase activity using isothermal amplification.
Xiaojin Zhang, Xiaoding Lou, Fan Xia. Theranostics 2017
21