A citation-based method for searching scientific literature

Satish Srinivasan, Manti Guha, Anna Kashina, Narayan G Avadhani. Biochim Biophys Acta Bioenerg 2017
Times Cited: 171Wei-Xing Zong, Joshua D Rabinowitz, Eileen White. Mol Cell 2016
Times Cited: 498
List of shared articlesTimes cited

Nuclear respiratory factor 1 promotes the growth of liver hepatocellular carcinoma cells via E2F1 transcriptional activation.
Dan Wang, Baolan Wan, Xiaojing Zhang, Pingping Sun, Shu Lu, Chenxu Liu, Li Zhu. BMC Gastroenterol 2022
0

Mechanisms of Cisplatin in Combination with Repurposed Drugs against Human Endometrial Carcinoma Cells.
Chi-Kang Lin, Shu-Ting Liu, Zih-Syuan Wu, Yu-Chi Wang, Shih-Ming Huang. Life (Basel) 2021
1

Mitochondrial pyruvate carrier 1: a novel prognostic biomarker that predicts favourable patient survival in cancer.
Chen Xue, Ganglei Li, Zhengyi Bao, Ziyuan Zhou, Lanjuan Li. Cancer Cell Int 2021
5


Role of mismatch repair in aging.
Jie Wen, Yangyang Wang, Minghao Yuan, Zhenting Huang, Qian Zou, Yinshuang Pu, Bin Zhao, Zhiyou Cai. Int J Biol Sci 2021
3

Salvia miltiorrhiza Protects Endothelial Dysfunction against Mitochondrial Oxidative Stress.
Yu-Chen Cheng, I-Ling Hung, Yen-Nung Liao, Wen-Long Hu, Yu-Chiang Hung. Life (Basel) 2021
0

Mitoepigenetics and Its Emerging Roles in Cancer.
Zhen Dong, Longjun Pu, Hongjuan Cui. Front Cell Dev Biol 2020
21

Metabolic reprogramming and disease progression in cancer patients.
Laura Torresano, Cristina Nuevo-Tapioles, Fulvio Santacatterina, José M Cuezva. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2020
32