A citation-based method for searching scientific literature

Paolo Pelosi, Immacolata Iovinella, Jiao Zhu, Guirong Wang, Francesca R Dani. Biol Rev Camb Philos Soc 2018
Times Cited: 215Ruibin Zhang, Bing Wang, Gerarda Grossi, Patrizia Falabella, Yang Liu, Shanchun Yan, Jian Lu, Jinghui Xi, Guirong Wang. Curr Biol 2017
Times Cited: 74
List of shared articlesTimes cited

BarH1 regulates odorant-binding proteins expression and olfactory perception of Monochamus alternatus Hope.
Dong-Zhen Li, Shuang-Gang Duan, Rui-Nan Yang, Shan-Cheng Yi, Ao Liu, Hazem Elewa Abdelnabby, Man-Qun Wang. Insect Biochem Mol Biol 2022
0

Characterization of Antennal Chemosensilla and Associated Chemosensory Genes in the Orange Spiny Whitefly, Aleurocanthus spiniferus (Quaintanca).
Yu-Qing Gao, Zhen-Zhen Chen, Meng-Yuan Liu, Chang-Yuan Song, Zhi-Fei Jia, Fang-Hua Liu, Cheng Qu, Youssef Dewer, Hai-Peng Zhao, Yong-Yu Xu,[...]. Front Physiol 2022
0

Expressional and functional comparisons of five clustered odorant binding proteins in the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys.
Zehua Wang, Fan Yang, Ang Sun, Jingyi Song, Shuang Shan, Yongjun Zhang, Shanning Wang. Int J Biol Macromol 2022
0

Binding Affinity Characterization of Four Antennae-Enriched Odorant-Binding Proteins From Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae).
Cheng Qu, Zhao-Kai Yang, Su Wang, Hai-Peng Zhao, Feng-Qi Li, Xin-Ling Yang, Chen Luo. Front Physiol 2022
0

Enantiomeric Discrimination in Insects: The Role of OBPs and ORs.
Cassie Sims, Michael A Birkett, David M Withall. Insects 2022
0

Transcriptome Analysis of Antennal Chemosensory Genes in Curculio Dieckmanni Faust. (Coleoptera: Curculionidae).
Xiaoqian Ma, Xinming Lu, Ping Zhang, Xun Deng, Jianyang Bai, Zhe Xu, Jian Diao, Hongyang Pang, Qi Wang, Hongying Zhao,[...]. Front Physiol 2022
0

Involvement of chemosensory proteins in host plant searching in the bird cherry-oat aphid.
Xiong Peng, Lang Liu, Yi-Xiao Huang, Su-Ji Wang, De-Xian Li, Shu-Ting Chen, Jean-Christophe Simon, Ming-Jing Qu, Mao-Hua Chen. Insect Sci 2021
5

Insect alarm pheromones in response to predators: Ecological trade-offs and molecular mechanisms.
Saumik Basu, Robert E Clark, Zhen Fu, Benjamin W Lee, David W Crowder. Insect Biochem Mol Biol 2021
4

Coordinative mediation of the response to alarm pheromones by three odorant binding proteins in the green peach aphid Myzus persicae.
Qian Wang, Jing-Tao Liu, Yong-Jun Zhang, Ju-Lian Chen, Xian-Chun Li, Pei Liang, Xi-Wu Gao, Jing-Jiang Zhou, Shao-Hua Gu. Insect Biochem Mol Biol 2021
7
Identification and expression analysis of odorant binding proteins and chemosensory proteins from dissected antennae and mouthparts of the rice bug Leptocorisa acuta.
Meng-Qiu Qu, Yang Cui, Yan Zou, Zhong-Zhen Wu, Jin-Tian Lin. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics 2020
2