A citation-based method for searching scientific literature

Wenhu Zhou, Runjhun Saran, Juewen Liu. Chem Rev 2017
Times Cited: 368Juewen Liu, Yi Lu. J Am Chem Soc 2003
Times Cited: 754
List of shared articlesTimes cited

Functional Nucleic Acid Nanomaterials: Development, Properties, and Applications.
Wentao Xu, Wanchong He, Zaihui Du, Liye Zhu, Kunlun Huang, Yi Lu, Yunbo Luo. Angew Chem Int Ed Engl 2021
32

Nucleic Acids Analysis.
Yongxi Zhao, Xiaolei Zuo, Qian Li, Feng Chen, Yan-Ru Chen, Jinqi Deng, Da Han, Changlong Hao, Fujian Huang, Yanyi Huang,[...]. Sci China Chem 2021
28

Limitations for colorimetric aggregation assay of metal ions and ways of their overcoming.
Anna N Berlina, Dmitry V Sotnikov, Nadezhda S Komova, Anatoly V Zherdev, Boris B Dzantiev. Anal Methods 2021
0

Review of recent progress on DNA-based biosensors for Pb2+ detection.
Yongjie Yang, Weixuan Li, Juewen Liu. Anal Chim Acta 2021
13

Ultrasensitive ratiometric detection of Pb2+ using DNA tetrahedron-mediated hyperbranched hybridization chain reaction.
Pingping Ji, Guimei Han, Yan Huang, Hongxin Jiang, Qiwen Zhou, Xiaowei Liu, Deming Kong. Anal Chim Acta 2021
5

Detection and Quantification of Tightly Bound Zn2+ in Blood Serum Using a Photocaged Chelator and a DNAzyme Fluorescent Sensor.
Shige Xing, Yao Lin, Liangyuan Cai, Prem N Basa, Austin K Shigemoto, Chengbin Zheng, Feng Zhang, Shawn C Burdette, Yi Lu. Anal Chem 2021
3

PNA-Assisted DNAzymes to Cleave Double-Stranded DNA for Genetic Engineering with High Sequence Fidelity.
Mingkuan Lyu, Linggen Kong, Zhenglin Yang, Yuting Wu, Claire E McGhee, Yi Lu. J Am Chem Soc 2021
5

Biosensing with DNAzymes.
Erin M McConnell, Ioana Cozma, Quanbing Mou, John D Brennan, Yi Lu, Yingfu Li. Chem Soc Rev 2021
21